آ

 • آفت سوسک کلرادو طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]

ا

 • اکوستیک تاثیر دور موتور و نسبت‌های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • انرژی فعال‌سازی بررسی فرآیند خشک کردن توت سفید به وسیله آون مایکروویو [دوره 1، شماره 2، 1391]

ب

 • بازده انرژی بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد [دوره 1، شماره 2، 1391]

ت

 • تجزیه واریانس بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • تخلخل مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • تعداد جوجه‌ریزی بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • توت سفید بررسی فرآیند خشک کردن توت سفید به وسیله آون مایکروویو [دوره 1، شماره 2، 1391]

چ

 • چگالی مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1391]

خ

 • خاک‌ورزی تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • خواص فیزیکی تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]

د

 • دانه گلرنگ مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • دور موتور تاثیر دور موتور و نسبت‌های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر [دوره 1، شماره 2، 1391]

ز

 • زاویه استقرار مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • زمان پاشش سوخت تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت [دوره 1، شماره 2، 1391]

س

 • سختی سطحی تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سرزنی بوته‌ها تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سطح صدا تاثیر دور موتور و نسبت‌های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سوخت بیودیزل تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سیب‌زمینی طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سیب‌زمینی تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سیستم تهویه بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • سیستم نیوماتیکی طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]

ش

 • شعله افکن طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]

ض

 • ضریب اصطکاک مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • ضریب نفوذ رطوبتی مؤثر بررسی فرآیند خشک کردن توت سفید به وسیله آون مایکروویو [دوره 1، شماره 2، 1391]

ک

 • کمباین جاندیر تاثیر دور موتور و نسبت‌های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • کنترل مکانیکی طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]

م

 • ماده خشک تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • مایکروویو بررسی فرآیند خشک کردن توت سفید به وسیله آون مایکروویو [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • مرغ گوشتی بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • معادلات رگرسیونی تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت [دوره 1، شماره 2، 1391]
 • موتور دیزل تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت [دوره 1، شماره 2، 1391]