آ

 • آبیاری چگالشی ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • آزمایش برش مستقیم تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک درشت بافت در آزمایش برش مستقیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • آزمون غیرمخرب کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-8]
 • آسیاب ارزیابی خواص سختی و سایشی تیعه‌های آسیاب غلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • آفلاتوکسین کل توسعه‌سامانه ترکیبی جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری هوا ـ آرگون به روش تخلیه مانع دی-الکتریک و بررسی اثر آن بر آفلاتوکسین‌هایB1, B2, G1 , G2 پسته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 95-110]
 • آمار هواشناسی تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه‌ها [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-42]

ا

 • اتصالات طراحی سرستون های یک گلخانه هشت وجهی تحت بارگذاری های استاندارد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 41-55]
 • اثر پوست مطالعه اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر مدل های پیش بینی غیرمخرب عیار چغندرقند و طراحی سامانه تشخیص مبتنی بر طیف سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]
 • ادغام مناطق تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 27-39]
 • ارزش حرارتی بررسی خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های تولید شده از ترکیب پوسته بادام و گردو و تفاله کنجد با نسبت‌های مختلف [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 67-76]
 • ارزیابی تلفات کمباینی برداشت گندم در استان زنجان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی کمباین‌های جدید مورد استفاده در برداشت گندم، مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]
 • اسپکتروسکوپی کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-8]
 • الگوریتم ژنتیک تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 27-39]
 • انرژی طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 43-54]
 • انرژی تحلیل انرژی، تعادل گرمایی و مدلسازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو مواد اضافهشده به روغن موتور [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-66]
 • انرژی خورشیدی ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]

ب

 • بازده طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • برگ‌جمع‌کن طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • برنج بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک‌کن دوار خورشیدی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • برنج تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-66]
 • بهینه‌سازی ازدحام ذرات ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-63]
 • بودجه‌بندی جزئی ارزیابی اقتصادی کمباین‌های جدید مورد استفاده در برداشت گندم، مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]
 • بینی الکترونیک بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]
 • بیوگاز طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 43-54]

پ

 • پردازش تصویر تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-66]
 • پردازش تصویر شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 9-19]
 • پردازش تصویر تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 21-30]
 • پردازش تصویر تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 27-39]
 • پردازش تصویر پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • پرس مارپیچ اثر حرارت دهی، سرعت دورانی و قطر نازل بر راندمان استخراج روغن کنجد از پرس مارپیچ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • پرس مکانیکی اثر حرارت دهی، سرعت دورانی و قطر نازل بر راندمان استخراج روغن کنجد از پرس مارپیچ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • پروتئین بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 75-85]
 • پسته توسعه‌سامانه ترکیبی جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری هوا ـ آرگون به روش تخلیه مانع دی-الکتریک و بررسی اثر آن بر آفلاتوکسین‌هایB1, B2, G1 , G2 پسته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 95-110]
 • پلاسمای سرد توسعه‌سامانه ترکیبی جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری هوا ـ آرگون به روش تخلیه مانع دی-الکتریک و بررسی اثر آن بر آفلاتوکسین‌هایB1, B2, G1 , G2 پسته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 95-110]
 • پلت‌های سوختی بررسی خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های تولید شده از ترکیب پوسته بادام و گردو و تفاله کنجد با نسبت‌های مختلف [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 67-76]
 • پنل خورشیدی ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-63]
 • پیش پردازش کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-8]
 • پیش‌فرآوری ازن - قلیا بررسی تغییرات شیمیایی، طیفی و ریزساختاری زیست‌توده کاه گندم توسط پیش‌فرآوری ترکیبی ازن - قلیا [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-93]

ت

 • تحلیل تفکیک خطی پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • تحلیل تفکیک درجه دوم پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • تحلیل گرمایی ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • تحلیل مولفه‌های اصلی تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-66]
 • تحلیل مولفه های اصلی بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]
 • تخم‌مرغ بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 75-85]
 • تراکتور کشاورزی توسعه سامانه الکترونیکی برای تشخیص موانع در جلوی تراکتور با استفاده از حسگر لیزری دوبعدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-55]
 • ترک تنشی بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک‌کن دوار خورشیدی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • تصحیحات تفاضلی موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • تقلب آرد نخودچی کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-8]
 • تناسب اقلیمی تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه‌ها [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-42]
 • تهویه تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه‌ها [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-42]
 • توان مفید تحلیل انرژی، تعادل گرمایی و مدلسازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو مواد اضافهشده به روغن موتور [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-66]
 • تیغه ارزیابی خواص سختی و سایشی تیعه‌های آسیاب غلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]

چ

 • چای کمپوست ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • چرخه های تر و خشک شدن تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک درشت بافت در آزمایش برش مستقیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • چگالی بررسی خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های تولید شده از ترکیب پوسته بادام و گردو و تفاله کنجد با نسبت‌های مختلف [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 67-76]
 • چندی‌ساز بردار یادگیر تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 21-30]

ح

 • حسگر لیزری دو بعدی توسعه سامانه الکترونیکی برای تشخیص موانع در جلوی تراکتور با استفاده از حسگر لیزری دوبعدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-55]

خ

 • خرده برنج تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-66]
 • خشک‌کن دوار شلتوک بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک‌کن دوار خورشیدی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]
 • خطای بایاس موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • خطای تصادفی موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]

د

 • دانش فنی طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 43-54]
 • درخت تصمیم بررسی عوامل کمی و کیفی مؤثر بر مقاومت نفوذ خاک مزارع نیشکر با استفاده از درخت تصمیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]

ر

 • رآکتور طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 43-54]
 • رشد ریشه تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 27-39]
 • روان کاری تحلیل انرژی، تعادل گرمایی و مدلسازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو مواد اضافهشده به روغن موتور [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-66]
 • روش سطح پاسخ بررسی تغییرات شیمیایی، طیفی و ریزساختاری زیست‌توده کاه گندم توسط پیش‌فرآوری ترکیبی ازن - قلیا [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-93]
 • روغن کشی اثر حرارت دهی، سرعت دورانی و قطر نازل بر راندمان استخراج روغن کنجد از پرس مارپیچ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]
 • روغن کنجد اثر حرارت دهی، سرعت دورانی و قطر نازل بر راندمان استخراج روغن کنجد از پرس مارپیچ [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 9-17]

ز

 • زاویه پاشش ارزیابی تجربی و شبیه سازی پاشش سم از نازل سم پاش به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-28]
 • زاویه پاشش تحلیل تجربی و مدلسازی الگوی جریان سیال در نازل مه پاش برای کشت گلخانه ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 29-36]
 • زغال اخته تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-26]

س

 • سازه طراحی سرستون های یک گلخانه هشت وجهی تحت بارگذاری های استاندارد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 41-55]
 • ساکارز مطالعه اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر مدل های پیش بینی غیرمخرب عیار چغندرقند و طراحی سامانه تشخیص مبتنی بر طیف سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]
 • سامانه تشخیص مانع توسعه سامانه الکترونیکی برای تشخیص موانع در جلوی تراکتور با استفاده از حسگر لیزری دوبعدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-55]
 • سرزن پیاز تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 21-30]
 • سرستون طراحی سرستون های یک گلخانه هشت وجهی تحت بارگذاری های استاندارد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 41-55]
 • سرمایش تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه‌ها [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-42]
 • سطح پاسخ بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 75-85]
 • سم پاش ارزیابی تجربی و شبیه سازی پاشش سم از نازل سم پاش به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-28]
 • سنبه تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-26]

ش

 • شبکه عصبی تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-66]
 • شبکه عصبی ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-63]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]
 • شبکه عصبی مصنوعی تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 21-30]
 • شلتوک بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک‌کن دوار خورشیدی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 37-45]

ص

 • صرفه اقتصادی طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

ض

 • ضایعات تلفات کمباینی برداشت گندم در استان زنجان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]
 • ضایعات باغی بررسی خصوصیات مکانیکی و حرارتی پلت‌های تولید شده از ترکیب پوسته بادام و گردو و تفاله کنجد با نسبت‌های مختلف [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 67-76]

ط

 • طبقه بندی بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-44]
 • طراحی و ساخت طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • طیف سنج نوری کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-8]
 • طیف‌سنجی پراش ایکس بررسی تغییرات شیمیایی، طیفی و ریزساختاری زیست‌توده کاه گندم توسط پیش‌فرآوری ترکیبی ازن - قلیا [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-93]

ع

 • عملیات حرارتی ارزیابی خواص سختی و سایشی تیعه‌های آسیاب غلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • عیار قند ریشه مطالعه اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر مدل های پیش بینی غیرمخرب عیار چغندرقند و طراحی سامانه تشخیص مبتنی بر طیف سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]

غ

 • غلات ارزیابی خواص سختی و سایشی تیعه‌های آسیاب غلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • غیر مخرب؛ فتوآکوستیک؛ لیزر کیفیت سنجی غیر مخرب ارقام مختلف هلو به روش فتو آکوستیک [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-89]

ف

 • فراصوت؛ کیفیت بافت؛ سفتی کیفیت سنجی غیر مخرب ارقام مختلف هلو به روش فتو آکوستیک [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-89]
 • فولاد ارزیابی خواص سختی و سایشی تیعه‌های آسیاب غلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]

ک

 • کشاورزی دقیق موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • کمباین ارزیابی اقتصادی کمباین‌های جدید مورد استفاده در برداشت گندم، مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]
 • کمباین تلفات کمباینی برداشت گندم در استان زنجان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]
 • کمبود مواد مغذی شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 9-19]
 • کیفیت محصول شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 9-19]

گ

 • گرمایش تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه‌ها [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-42]
 • گلخانه تحلیل تجربی و مدلسازی الگوی جریان سیال در نازل مه پاش برای کشت گلخانه ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 29-36]
 • گلخانه هشت‌وجهی طراحی سرستون های یک گلخانه هشت وجهی تحت بارگذاری های استاندارد [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 41-55]
 • گندم ارزیابی اقتصادی کمباین‌های جدید مورد استفاده در برداشت گندم، مطالعه موردی استان اردبیل [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 59-67]
 • گیاهان دارویی پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • گیرنده GPS ارزان قیمت موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]

ل

 • لوم شنی تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک درشت بافت در آزمایش برش مستقیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]

م

 • ماتریس تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-26]
 • مادون قرمز بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 75-85]
 • ماشین‌بردارپشتیبان شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 9-19]
 • ماشین برداشت بررسی عوامل کمی و کیفی مؤثر بر مقاومت نفوذ خاک مزارع نیشکر با استفاده از درخت تصمیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]
 • ماشین برداشت تلفات کمباینی برداشت گندم در استان زنجان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 65-74]
 • ماشین بینایی پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-15]
 • مبدل حرارتی جریان معکوس ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • محتوای رطوبت تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-26]
 • مدل پیش‌بینی فازی ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • مدلسازی تحلیل انرژی، تعادل گرمایی و مدلسازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو مواد اضافهشده به روغن موتور [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-66]
 • مدلسازی تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 27-39]
 • مدلسازی چندمتغیره مطالعه اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر مدل های پیش بینی غیرمخرب عیار چغندرقند و طراحی سامانه تشخیص مبتنی بر طیف سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 69-81]
 • مقاومت برشی خاک تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک درشت بافت در آزمایش برش مستقیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-8]
 • مقاومت نفوذ بررسی عوامل کمی و کیفی مؤثر بر مقاومت نفوذ خاک مزارع نیشکر با استفاده از درخت تصمیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]
 • منطق فازی ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-63]
 • مه پاش تحلیل تجربی و مدلسازی الگوی جریان سیال در نازل مه پاش برای کشت گلخانه ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 29-36]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی تغییرات شیمیایی، طیفی و ریزساختاری زیست‌توده کاه گندم توسط پیش‌فرآوری ترکیبی ازن - قلیا [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 77-93]

ن

 • نازل ارزیابی تجربی و شبیه سازی پاشش سم از نازل سم پاش به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-28]
 • نانو مواد تحلیل انرژی، تعادل گرمایی و مدلسازی عملکرد موتور دیزل با استفاده از نانو مواد اضافهشده به روغن موتور [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 57-66]
 • نقطه بیشینه توان ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 55-63]
 • نیشکر بررسی عوامل کمی و کیفی مؤثر بر مقاومت نفوذ خاک مزارع نیشکر با استفاده از درخت تصمیم [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]

و

 • ویژگی‌های بافت تصویر تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-66]

ه

 • هاضم طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 43-54]
 • هدایت خودکار توسعه سامانه الکترونیکی برای تشخیص موانع در جلوی تراکتور با استفاده از حسگر لیزری دوبعدی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 45-55]
 • هسته گیری تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-26]
 • هوش‌مصنوعی شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 9-19]

ی

 • یادگیری ماشین شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 9-19]