آ

 • آزمون غیرمخرب طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1393]

ا

 • ابعاد هم‌زن طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • اجزای محدود طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • ارتفاع محصول طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • ارزیابی طراحی، ساخت و آزمایش ماشین پوست‌کن گردو [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • ارگونومی طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • امید بررسی تلفات گندم در مراحل پیش از برداشت، برداشت، بوجاری و انبارداری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1393]

ب

 • بسته‌بندی فعال بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]

پ

 • پردازش تصویر ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • پردازش تصویر بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • پلی‌اتیلن بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]

ت

 • تحلیل استاتیکی طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • تراکتور طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • تشخیص بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • تشکچه طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • تلفات بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • تلفات بررسی تلفات گندم در مراحل پیش از برداشت، برداشت، بوجاری و انبارداری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1393]

ح

 • حسگر لیزر طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1393]

خ

 • خرم‌آباد بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • خطی‌کار ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • خواص فیزیکی بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]

د

 • دانه سویا بررسی خواص آیرودینامیکی ارقام سویا در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • دستگاه پوست‌کن طراحی، ساخت و آزمایش ماشین پوست‌کن گردو [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • دینامیک سقوط بذر بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین [دوره 3، شماره 2، 1393]

س

 • سرعت حد بررسی خواص آیرودینامیکی ارقام سویا در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393]

ش

 • شبکه عصبی بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی [دوره 3، شماره 2، 1393]

ص

 • صندلی طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود [دوره 3، شماره 2، 1393]

ض

 • ضریب دراگ بررسی خواص آیرودینامیکی ارقام سویا در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393]

ط

 • طراحی طراحی، ساخت و آزمایش ماشین پوست‌کن گردو [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • طراحی طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس [دوره 3، شماره 2، 1393]

ق

 • قارچ‌ها بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی [دوره 3، شماره 2، 1393]

ک

 • کارنده نیوماتیکی بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • کشاورزی دقیق طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • کشت سنتی ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • کشت نیمه‌مکانیزه ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • کمباین بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • کمباین بررسی تلفات گندم در مراحل پیش از برداشت، برداشت، بوجاری و انبارداری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • کیوی بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]

گ

 • گردو طراحی، ساخت و آزمایش ماشین پوست‌کن گردو [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • گریس‌بلت ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • گندم بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • گندم بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • گندم سرداری بررسی تلفات گندم در مراحل پیش از برداشت، برداشت، بوجاری و انبارداری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1393]

ل

 • لوبیا ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1393]

م

 • مادون‌قرمز بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • مکانیکی و کیفی بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • موزع شیاردار ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب [دوره 3، شماره 1، 1393]

ن

 • نانوتیتان بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • نانورس بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • نرم‌افزار آباکوس طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • نهاده‌های انرژی ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • نیرو طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس [دوره 3، شماره 2، 1393]
 • نیروی بالابر بررسی خواص آیرودینامیکی ارقام سویا در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393]

ه

 • هاضم هم‌زن‌دار طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس [دوره 3، شماره 2، 1393]

ی

 • یکنواختی توزیع بذر ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب [دوره 3، شماره 1، 1393]
 • یکنواختی فاصله بین بذور بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین [دوره 3، شماره 2، 1393]