آ

 • آفتابگردان ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ا

 • انرژی مصرفی مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان) [دوره 4، شماره 1، 1394]

ب

 • بذر یونجه تعیین میزان آلودگی توده بذر یونجه به سس با روش تحلیل تصویر دیجیتال و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • برداشت گردو رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • بسامد نوسان ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • بیودیزل ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ت

 • تحلیل تصویر تعیین میزان آلودگی توده بذر یونجه به سس با روش تحلیل تصویر دیجیتال و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • تراکتور ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی [دوره 4، شماره 1، 1394]

د

 • دامنه نوسان ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی [دوره 4، شماره 1، 1394]

س

 • سس تعیین میزان آلودگی توده بذر یونجه به سس با روش تحلیل تصویر دیجیتال و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • سوخت تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • سیب درختی ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ش

 • شاخه‌تکان ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • شبکه‌ عصبی مصنوعی تعیین میزان آلودگی توده بذر یونجه به سس با روش تحلیل تصویر دیجیتال و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ف

 • فرآوری رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ق

 • قابلیت کاردهی تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ک

 • کتان ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • کودهای سولفات‏دار ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی [دوره 4، شماره 1، 1394]

گ

 • گازهای گل‌خانه‌ای مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان) [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • گردو رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1394]

م

 • ماشین رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • مدل‌سازی شبکه عصبی مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان) [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • مزارع راتون مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان) [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • موتور بنزینی تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی [دوره 4، شماره 1، 1394]

ن

 • نسبت تراکم تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • نیتروژن ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی [دوره 4، شماره 1، 1394]
 • نیشکر مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان) [دوره 4، شماره 1، 1394]