آ

 • آکوستیک مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام [دوره 6، شماره 2، 1396]

ا

 • اختلالات اسکلتی مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • اختلالات اسکلتی ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • ارتعاش بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • ارگونومی مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • ارگونومی بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • ارگونومی ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • استنتاج فازی مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (انفیس) مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • اکسرژی تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • اکسرژی تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • الگوریتم تشخیص انسان طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • انباره خاک و شاخص مخروط بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • انتقال‌پذیری بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • اندام‌های بدن مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • انرژی تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی [دوره 6، شماره 1، 1396]

ب

 • بادام مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • بازده جداسازی بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • بینایی ‏ماشین ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • بیودیزل تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی [دوره 6، شماره 1، 1396]

پ

 • پارامترهای بیوشیمیایی ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • پردازش تصویر طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • پوسچر ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1396]

ت

 • تخم‌مرغ نطفه‌دار و بی‌نطفه تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • تراکتور مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • تراکتور MF??? ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • تراکتورهای کشاورزی طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • تراکم خاک بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • تردد بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • تقلب ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • توت‌فرنگی ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین [دوره 6، شماره 1، 1396]

چ

 • چرخ بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک [دوره 6، شماره 2، 1396]

ح

 • حسگر GreenSeeker بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت [دوره 6، شماره 2، 1396]

خ

 • خشک‌کن هیبریدی تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • خطای جداسازی بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی [دوره 6، شماره 1، 1396]

د

 • درجه‌بندی آکوستیک مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • دی الکتریک ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک [دوره 6، شماره 2، 1396]

ذ

 • ذرت بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت [دوره 6، شماره 2، 1396]

ر

 • رسیدگی ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • روش REBA ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1396]

ز

 • زاویه ورود مخلوط بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی [دوره 6، شماره 1، 1396]

ژ

 • ژنراتور بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز [دوره 6، شماره 1، 1396]

س

 • سامانه بینایی ماشین طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • سرعت جریان هوا بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • سرعت موتور تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی [دوره 6، شماره 1، 1396]

ش

 • شاخص NDVI بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • شاخص سطح کانوپی بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • شبکه عصبی تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام [دوره 6، شماره 2، 1396]

ص

 • صدا بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • صندلی بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین [دوره 6، شماره 2، 1396]

ض

 • ضریب اتلاف تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • ضریب دی‌الکتریک تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ [دوره 6، شماره 1، 1396]

ط

 • طیف ?/? اکتاو بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز [دوره 6، شماره 1، 1396]

ع

 • عامل خطر مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • عضلانی مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • عضلانی ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1396]

ف

 • فوم پلی‌یورتان بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین [دوره 6، شماره 2، 1396]

م

 • ماشین‌بردار پشتیبان تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • ماشین بینایی ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • مافلر بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز [دوره 6، شماره 1، 1396]
 • موتور CI تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی [دوره 6، شماره 1، 1396]

ن

 • نرخ تغذیه بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی [دوره 6، شماره 1، 1396]

و

 • ورقه‌های موز تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی [دوره 6، شماره 1، 1396]