داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عبداله imanmehr خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی عضو هیئت علمی بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
فیض اله Shahbazi خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی گروه مکانیک بیوسیتم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محسن آزادبخت فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
رحیم ابراهیمی
محمد ابونجمی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب گروه فنی کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران
پرویز احمدی مقدم انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست
علی اصغری
محمدرضا اصغری
فاطمه افشارنیا گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی
امید امیدی ارجنکی فناوری پس از برداشت دانشگاه شهرکرد
جعفر امیری پریان ماشین بینایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسین باقرپور هوش مصنوعی مکانیک بیوسیستم - دانشکده کشاورزی - دانشگاه بوعلی سینا- همدان
جلال برادران مطیع طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
بابک بهشتی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمد پیری
کیمیا تاکی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست، طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکاه شهرکرد
مرتضی تاکی مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
جبراییل تقی ن‍ژاد
سید محمد جاویدان طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس، ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، تهران، اﻳﺮان
بهاره جمشیدی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب، طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
احمد جهان بخشی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
حسین چاجی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
بهرام حسین زاده سامانی فناوری پس از برداشت دانشیار/ دانشگاه شهرکرد
محسن حیدری سلطان آبادی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجید خانعلی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست، طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزی البرز، کرج، چهارراه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
علی خرمی فر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
محمدهادی خوش تقاضا فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کامران خیرعلی پور طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه ایلام
سجاد درفش پور طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
یوسف درویشی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تهران
آسیه دوستی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم
حماد ذرعی فروش
حسین رحمانیان کوشککی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه جهرم، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
سجاد رستمی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شهرکرد
ولی رسولی شربیانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رهنما
امید رضا روستاپور طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، کاربرد ریاضیات در کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
محمد زارعین فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدحسین سعیدی راد طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی
هومن شریف نسب طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسینعلی تاش شمس آبادی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
هادی صمیمی اخیجهانی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست، طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کردستان
رضا طباطبائی کلور فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منا طهماسبی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
محمد حسین عباسپور فرد انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد
شمس اله عبداله پور
اکبر عرب حسینی گروه فنی کشاورزی - پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران
ناهید عقیلی ناطق دانشگاه رازی
حسن غفوری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
ابراهیم فیاضی فناوری پس از برداشت دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
حمید قاسم خانی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
حسن قاسمی مبتکر مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمود قاسمی نژاد رائینی مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
محسن قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد
داود قنبریان طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران/ گروه طراحی صنعتی
محمد قهدریجانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزی 2- گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
محمد کاوه طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه ارومیه
علی ماشاءالله کرمانی فناوری پس از برداشت، موتورهای احتراق داخلی استادیار گروه فنی کشاورزی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
حامد کرمی ماشین بویایی دانشگاه محقق اردبیلی
آرمین کهن
محمد حسین کیانمهر فناوری پس از برداشت گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
حسن کیانی فناوری پس از برداشت
سجاد کیانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
مصطفی کیانی ده کیانی
حمید رضا گازر فناوری پس از برداشت گروه مکانیزاسیون موسسه فنی و مهندسی کشاورزی
شیوا گرجیان انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم-دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش
مجید لشگری شبیه سازی و مدل سازی سامانه‌ها گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه اراک
امین لطفعلیان دهکردی دانشگاه شهرکرد
علی متولی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید سعید محتسبی ماشین بویایی استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی ،دانشگاه تهران
آیت محمدرزداری آزمون‌های مخرب و غیر مخرب
علی محمدنیکبخت
محمود محمودی اشکفتکی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست دانشگاه جهرم
عارف مردانی کرانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
جعفر مساح طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
محمدرضا مستوفی سرکاری
حسن مسعودی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
ترحم مصری گندشمین دانشگاه محقق اردبیلی
علی ملکی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
نسیم منجزی
حسین موسی‌زاده طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، موتورهای احتراق داخلی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
داود مومنی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش
اسماعیل میرزایی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
مجتبی نادری بلداجی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد
مجید نامداری مکانیزاسیون کشاورزی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان
اشکان نبوی پله سرائی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سید مهدی نصیری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش مهندسی بیوسیستم
حسین نوید گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان/ گروه مهندسی بیوسیستم
احسان هوشیار دانشگاه جهرم-گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
رضا یگانه
سیده هدی یوسفیان دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
محمد یونسی الموتی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، کرج ، ایران