اثر پیش‌تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته

نویسندگان

چکیده

ایران بزرگترین کشور تولید کننده پسته در جهان است که سالانه حدود ??? هزار تن ضایعات پسته در آن تولید می‌شود. با توجه به مواد آلی و محتوای فنلی بالا و همچنین غلظت مواد جامد بالا، ضایعات پسته مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند مگر این‌که به درستی مدیریت شود. هضم بی‌هوازی، می‌تواند یکی از تکنولوژی‌های قابل قبول در کنترل ضایعات پسته باشد به-طوری‌که نه تنها موجب تولید انرژی ‌شود بلکه کود خروجی از هاضم‌ها هم ارزش غذایی بالایی برای خاک خواهد داشت. دستیابی به شرایط هضم خوب برای ضایعات مختلف نیازمند نسبت اختلاط مناسب مواد و پیش تیمار مناسب است. براین اساس در این تحقیق سعی شد نسبت اختلاط مناسب ضایعات پسته : کود گاو تحت پیش تیمار شیمیایی مناسب (افزایش NaOH و H?O?) تعیین شود. برای این منظور آزمایش‌های مختلفی در هاضم‌های mL ??? در قالب یک طرح آزمایشی مرکب مخلوط-فرایند بهینه انجام شد. هاضم‌ها در دمای مزوفیلیک به مدت ?? روز کنترل شدند و متان (از این به بعد CH? استفاده می‌شود) تولید آنها اندازه‌گیری شد. سپس بین CH? و مقادیر ضایعات پسته، کود حیوانی، مقدار NaOH و H?O? مدل رگرسیونی غیر خطی بدست آمد. مقدار P-value مدل کمتر از ????/? و مقدار P-value کمبود تناسب آن ??/? شد، R? پیش بینی شده مدل برابر ??/? بود که با R? تعدیل شده ??/? تأیید شد. پارامتر دقت کافی مدل نیز ?/? به‌دست آمد که نشان دهنده سیگنال کافی برای مدل بود. در ضمن خطای استاندارد مدل (?/?) بسیار کوچک و مقدار R? مدل (??/?) و R? تعدیل شده آن (??/?) بزرگ بود که نشان می‌دهد مدل انتخاب شده مدل مناسبی برای تخمین CH? است. با بررسی مدل در گراف‌های سه بعدی مشخص شد استفاده از NaOH بیشتر اثر منفی در میزان متان تولیدی دارد و استفاده از آب ‌اکسیژنه موجب افزایش میزان CH? شده است. کود گاو یک پیش ماده مناسب برای افزایش CH? بوده اما استفاده از ضایعات پسته برای تولید بیوگاز با میزان CH? بالا مناسب نیست. این امر می‌تواند بخاطر مقادیر زیاد ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی موجود در ضایعات پسته باشد که موجب از بین رفتن باکتری‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها