بررسی عددی و تجربی تآثیر مشخصات فواره سوخت بر آلاینده های یک موتور دیزل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر فشار پاشش سوخت و زاویه مخروطی فواره پاشش بر آلاینده های خروجی موتور دیزل ملی به صورت عددی با مدل صحه گذاری شده با داده های تجربی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش چهار فشار پاشش سوخت ????، ????، ???? و ???? بار، و سه زاویه مخروطی فواره پاشش سوخت ??، ?? و ?? درجه در فشار پاشش ???? بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که با افزایش فشار پاشش سوخت افزایش فشار ماکزیمم داخل محفظه احتراق از ??? به ??? بار، و دمای داخل محفظه احتراق با افزایش ?/? درصدی از دمای ???? به ???? تغییر می کرد. به دنبال آن مقدار اکسید نیترات تولید شده نیز افزایش می یافت. اما مقدار دوده با افزایش فشار پاشش سوخت به دلیل اختلاط بهتر سوخت و هوا کاهش پیدا می کرد. تغییر زاویه مخروطی فواره پاشش از ?? درجه به ?? درجه باعث کاهش فشار داخل محفظه احتراق از ??? بار به ??? بار گردید. یکی از دلایل این کاهش فشار برخورد قطرات سوخت با دیواره های محفظه احتراق در زاویه های مخروطی بالاتر بود که خود باعث عدم بخار شدن کامل سوخت می گردید. افزایش دمای محفظه احتراق در زاویه مخروطی فواره پاشش ?? درجه نسبت به ?? از ???? به ???? درجه کلوین مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها