طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جمع‌آوری برگ درختان پاییزی از سطوح معابر و خیابان‌ها همواره مشکلات عدیده‌ای را در پی داشته است که بدین منظور ماشین‌های خاصی طراحی شده‌اند. در طراحی اینگونه ماشین‌ها فاکتورهایی چون سادگی اجزاء، صرفه اقتصادی، ظرفیت عملکردی بالا و مانورپذیری آسان دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. در این مطالعه عملکرد یک ماشین برگ‌جمع‌کن ساخته شده برای تراکتورهای گلدونی مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت ماشین علاوه بر محاسبات تئوری، شبیه‌سازی قسمت‌های مختلف دستگاه در نرم‌افزار Solid works ???? از نظر استحکام و دوام مورد بررسی قرار گرفت. به منظور عملکرد واقعی دستگاه، از برگ درختان چنار و توت استفاده گردید. ارزیابی دستگاه در سه سطح از سرعت پیشروی ?/?، ? و ? کیلومتر بر ساعت در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت پیشروی، مقدار جمع‌آوری برگ توسط هر دو محفظه مکش و لوله مکش کاهش یافتند به طوری که افزایش سرعت پیشروی دستگاه از ?/? به ? کیلومتر بر ساعت باعث افت ?/?? درصدی توسط لوله مکش و افت ?/?? درصدی توسط محفظه مکش خواهد شد. نتایج حاصل از آزمون ماشین نشان داد که لوله مکش، مقدار برگ بیشتری را جمع‌آوری می‌نماید. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی بادزن نشان گر این است که هرچه ابعاد برگ بزرگتر مقدار خرد شدگی بیشتر و هرچه ابعاد برگ کوچکتر، خرد شدگی نیز کمتر خواهد بود. پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید که با افزایش درصد رطوبت برگ‌ها میزان خرد شدگی برگ نیز کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس میانگین متغیر محفظه مکش و لوله مکش سه گروه در سرعت‌های یاد شده یکسان نبوده و در سطح ??% معنی‌دار می باشد. همچنین آزمون شفه نشان داد میانگین تمامی دو دویی گروه‌ها از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح ??% دارند.(p < ?.??)

کلیدواژه‌ها