رعایت قوانین انتشار مقاله: قوانین cope

به پیشنهاد کمیتە بین‌المللی اخلاق در نشر، روند زیر در برخورد با موارد مشکوک به دستبرد علمی به نویسندگان اعلام می‌شود.

 

  • چنانچه داور مجله اولین فردی است که مورد مشکوک را یافته، بهتر است مستقیماً سردبیر را آگاه کند و سردبیر مطابق فلوچارت زیر عمل کند
  • سردبیر از داور تقدیر و موضوع را بررسی می‌کند. از داور میخواهد اگر مستنداتی دارد، حتماً آنها را در اختیار او قرار دهد. سردبیر مستندات را جمعآوری و میزان همپوشانی و کپی‌برداری مطالب را می‌سنجد. اگر بدون مشکل بود، با داور تبادل نظر می‌کند.
  • اگر انتشار تکراری از مقالات قبلی خود نویسنده باشد، مطابق فلوچارت انتشار تکراری عمل می‌کند.
  • اگر مشکل فقط کپی مختصر از عبارات کوتاه )برای مثال ارجاع به مقالە پژوهشی نویسندگان با زبانی غیر از زبان مقاله( یا ارجاع نادرست داده‌ها بود، با لحنی خنثی با نویسنده تماس می‌گیرد، تأسف خود را ابراز می‌کند و موقعیت مجله را توضیح می‌دهد. سپس از نویسنده می‌خواهد به همراه ذکر مرجع، عبارات کپی‌شده را بازنویسی کند یا آنها را در گیومه قرار دهد. سپس فرآیند داوری را ادامه می‌دهد.
  • اگر سردبیر دستبرد علمی واضح )استفاده بدون ارجاع از بخشهای بزرگی از متن یا دادهها و ارائە آن به نحوی که گویی به سارق علمی تعلق دارند( را مشاهده کند، به صورت مکتوب با نویسنده مسئول تماس می‌گیرد. بهتر است تعهدنامه امضاشدە نویسندگان )یا نامە ارسالی ایشان( که بیانگر اصالت مقاله و تعلق آن به نویسندگان است نیز به شواهد مستند دستبرد علمی ضمیمه شود. در این صورت سردبیر مقاله را رد میکند. پیش از رد کردن مقاله ابتدا از نویسنده توضیح می‌خواهد. اگر توضیح قابل‌قبول باشد رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به نویسنده )در صورت امکان تمام نویسندگان( اعلام می‌کند، موقعیت و پیامدهای آتی رد شدن مقاله را توضیح میدهد یا درخواست می‌کند نویسنده مقاله را بازنویسی کند.
  • اما اگر نویسنده پاسخی به مکاتبات ندهد، سردبیر سعی می‌کند با سایر نویسندگان تماس بگیرد. اگر آنها نیز پاسخی ندادند، با مؤسسه متبوع نویسنده تماس می‌گیرد و درخواست می‌کند

ملاحظاتش به مقام ارشد نویسنده یا مسئول مدیریت پژوهش منتقل شود.

  • در صورت دریافت نکردن پاسخ، هر 3 تا 6 ماه با مؤسسه تماس می‌گیرد. اگر نتیجه‌ای حاصل نشد تماس با سایر نهادهای مسئول، نظیر کمیتە اخلاق پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مد نظر قرار می‌دهد
  • به داور اطلاع میدهد.

الگوریتم بررسی موارد مشکوک