هزینه‌های مقاله

در راستای کمک به دانشجویان و پژوهشگران گرامی و سیاست‌های تشویقی،  نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی هیچ گونه هزینه‌ای جهت داوری یا چاپ مقالات دریافت نمی‌کند.

کلیه فرآیندهای داوری و چاپ مقالات در این نشریه رایگان است.