تحلیل اقتصادی سیستم‌های مدرن و سنتی نشاکاری در تولید محصول برنج (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ماشین نشاکار در مزارع برنج می‏باشد. برای این منظور کارآیی فنی و نسبت شکاف تکنولوژیکی کشاورزانی که با روش سنتی عملیات نشاکاری را انجام داده‌اند با کشاورزانی که از روش‌های مدرن برای نشاکاری استفاده نموده‌اند مورد مقایسه قرار گرفت. برای محاسبه کارایی فنی از روش ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده‌ها (StoNED) استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه و با تکمیل پرسشنامه از 531 کشاورز بدست آمد. نتایج مربوط به برآورد کارآیی فنی نسبت به تابع مرزی نشان داد که با استفاده از میزان نهاده فعلی و سطح تکنولوژی موجود، امکان افزایش تولید وجود دارد. این امر نقطه امیدبخشی برای سیاست‌گذاران بخش کشاورزی است. زیرا می‌توان با استفاده از شیوههای انتقال الگوها و تکنیکهای صحیح استفاده از نهادهها به‌صورت درون‌گروهی، بر میزان تولید برنج افزود. نتایج مربوط به کارایی فنی نسبت به تابع فرامرزی نشان داد که شالی‌کاران در سیستم کاشت مدرن عملکرد تکنیکی بهتری داشته‌اند. افزون بر این نتایج مربوط به نسبت شکاف تکنولوژیکی نشان داد که در تمام مزارع مورد بررسی، کشاورزانی که از روش‌های مدرن برای نشای برنج استفاده نموده‌اند از نسبت شکاف تکنولوژیکی بالاتری نیز برخوردار بوده‌اند. با توجه به نتایج، کشاورزان می‌توانند با خرید ماشین‌های مدرن به‌صورت تعاونی، تولید محصول خود را افزایش دهند. دولت نیز می‌تواند با مکانسیم‌های تشویقی مانند تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان و یا تعاونی‌ها جهت خرید ماشین‌های مدرن، گامی در جهت افزایش تولید و حرکت به سمت خودکفایی بردارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic analysis of modern and traditional transplanting systems in rice production (Case study: Rasht County)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khani 1
  • Reza Esfanjari 2
  • Seyyed Hossein Payman 1

1 Department of Biosystem Engineering, Agricultural Sciences Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Department of Agricultural Economics, Agricultural Sciences Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The main objective of this study is the economic analysis of using transplanting machines in rice fields. For this purpose, the technical efficiency and the technological gap ratio of farmers who have performed transplanting operation with the traditional method were compared with farmers who have used modern methods for transplanting. The stochastic nonparametric envelopment of data (StoNED) was used to calculate the technical efficiency. The required data were obtained from 531 farmers by using cluster sampling method proportional to the size of the population and by completing a questionnaire. The results of estimating the technical efficiency of the frontier function showed that it is possible to increase production by using the current amount of input and the available level of technology. This is a point of hope for agricultural policymakers. Because by intragroup transferring the correct patterns and techniques of using inputs, rice production can be increased. The results of technical efficiency based on metafrontier function showed that paddy farmers who used the modern planting system had better technical performance. The results of technical efficiency based on the metafrontier function showed that the paddy farmers who used the modern planting system had better technical performance. In addition, the results of the technological gap ratio showed that in all the surveyed farms, farmers who used modern methods for rice transplanting also had a higher technological gap ratio. According to the results, farmers can increase their production by buying modern machinery cooperatively. The government can also take steps to increase production and move towards self-sufficiency through incentive mechanisms such as low-interest facilities for farmers or cooperatives to purchase modern machinery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern planting systems
  • Transplanter
  • Schastic nonparametric envelopment of data (StoNED)
  • Technological gap ratio
  • Metafrontier function