بررسی خشک‌کن ترکیبی هوای گرم- میکروویو بر میزان گلیسیریزیک اسید عصاره ریشة شیرین بیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار/ دانشگاه شهرکرد

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهکرد

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کم‌تر نسبت به داروهای شیمیایی و ترکیبی، این روزها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین مراحل فرآوری پس از برداشت در حوزة گیاهان دارویی، عصاره‌گیری می‌باشد. اولین گام در تهیه عصاره عملیات خشک‌کردن است. از این‌رو انتخاب بهترین روش و اعمال مناسب‌ترین شرایط برای خشک‌کردن یک محصول حائز اهمیت است. بنابراین هدف از این پژوهش بهره‌مندی از شیوة نوین خشک‌کن ترکیبی هوای گرم- میکروویو، در فرآیند خشک‌کردن ریشه شیرین‌بیان و اثر آن بر محتوای گلیسیریزیک اسید عصاره است. طرح آزمایشات با استفاده از روش سطح پاسخ صورت گرفت و با کمک روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) میزان گلیسیریزیک اسید برآورد شده‌است. نتایج حاکی از آن است با افزایش توان از 180تا 360 وات میزان گلیسیریزیک‌اسید افزایش یافته‌است و به مقدار 03/14 میلی گرم بر گرم وزن خشک رسیده‌است. همچنین در دمای 40 درجه سلسیوس میزان گلیسیریزیک اسید برابر با 81/12 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک است و در دمای 50 درجه سلسیوس این مقدار برابر با 03/14 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک است، سپس در دمای 60 درجه سلسیوس به میزان 68/14 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک می‌رسد. به عبارتی با افزایش شدت توان میکروویو و افزایش دما میزان ماده موثره ریشة شیرین بیان، افزایش یافته‌است، اما پس از عبور از یک حد آستانه، افزایش این دو متغیر باعث کاهش میزان گلیسیریزیک اسید شده‌است. نتایج بررسی و مدلسازی سینتیک خشک‌شدن ریشه شیرین بیان نشان داد که رابطة پیج، با میزان ضریب تعیین 99/0 و مقدار مربع کای 025/0، بهترین تطابق با داده‌های تجربی مربوط به روند خشک شدن را دارد. در این پژوهش میزان گلیسیریزیک اسید در دمای خشک‌شدن 60درجه سلسیوس در آون به بیشینه مقدار خود معادل با 54/15رسیده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of combined hot air -microwave dryer on glycyrrhizic acid content of licorice root extract

نویسنده [English]

  • rahim ebrahimi

چکیده [English]

The use of medicinal plants has been considered these days due to fewer side effects than
chemical and combined drugs. Extraction is one of the most important stages of post-harvest
processing in medicinal plants. The first step in preparing the extract is the drying operation.
Therefore, choosing the best method and applying the most suitable conditions for drying a
product is important. Therefore, this study aims to use a new method of combined hotmicrowave air dryer in drying licorice root and its effect on the glycyrrhizic acid content of
the extract. The experiments were designed using the response surface method, and the
amount of glycyrrhizic acid was estimated using high-performance liquid chromatography
(HPLC). The results show that with increasing power from 180 to 360 watts, glycyrrhizic acid
has increased and reached 14.03 mg/g dry weight. Also, at 40 °C, the amount of glycyrrhizic
acid equals 12.81 mg/g dry weight; at 50 °C, this amount equals 14.03 mg/g dry weight; then
at 60 °C it equals 68. It reaches 14 mg/g dry weight. In other words, the amount of licorice
root active ingredient has increased with increasing microwave power intensity and increasing
temperature. However, after exceeding a threshold, increasing these two variables has reduced
the amount of glycyrrhizic acid. The study and modelling of licorice root drying kinetics
showed that the relation of Page's model, with a coefficient of determination of 0.99 and a
square value of 0.025, has the best agreement with the experimental data related to the drying
process. In this study, the amount of glycyrrhizic acid at the oven's drying temperature of 60
degrees Celsius has reached its maximum value equal to 15.54 mg/g.