مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ

نویسنده

چکیده

در این پژوهش خواص حجمی و مکانیکی چهار رقم دانه گلرنگ که به طور نمونه در ایران کشت می‌شود (گلدشت،‏ پدیده،‏ پی‌اس و اصفهان 28) در سطح رطوبتی 5‎/5 درصد (بر پایه‌ تر) بررسی شد. نتایج نشان داد که رقم گلدشت دارای بیشترین چگالی واقعی ( 7‎/997) و درصد تخلخل (2‎/42%) و رقم اصفهان 28 دارای کمترین چگالی واقعی ( 911) و درصد تخلخل (38%) است. چگالی حجمی دانه‌ها در حدود 577-561 است. زاویه استقرار تخلیه،‏ پر کردن و ضخامت پوسته دانه‌ها به ترتیب در محدوده 26-2‎/23 درجه،‏ 2‎/35-8‎/30 درجه و 46‎/0-4‎/0 قرار دارد. بین واریته‌ها بیشترین مقدار وزن هزار دانه به رقم گلدشت ( 39‎/44) تعلق دارد. اندازه‌گیری ضریب اصطکاک استاتیکی دانه گلرنگ بر روی 5 سطح (شیشه‌ای،‏ استیل،‏ چوبی،‏ سرامیکی و MDF)‎ بیانگر معنی‌دار بودن اثر رقم،‏ نوع سطح و اثر متقابل آن‌ها بر ضریب اصطکاک دانه‌ها در سطح 1% است. در تمام سطوح اصطکاکی،‏ ضریب اصطکاک ارقام گلدشت (253‎/0) و پدیده (255‎/0) بیشترین و رقم پی‌اس (244‎/0) کمترین مقدار و در تمام ارقام دانه،‏ ضریب اصطکاک سطح چوبی (31‎/0) بیشترین و سطح سرامیکی (21‎/0) کمترین مقدار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of bulk and frictional properties of safflower seed

نویسنده [English]

  • Abdollah Imanmehr

چکیده [English]

In this research bulk and frictional properties of four Safflower seed varieties typically cultivated in Iran (Goldasht, Padideh, PS and Esfahan 28) at 5.5% moisture content level ( ) were studied. Results showed that Goldasht var. has max actual density (997.7 ) and porosity percent (42.2%) and Esfahan 28 var. has min actual density (911 ) and porosity percent (38%). Bulk density of seeds is in range of 30.8-35.2 . Emptying and filling angle of repose and hull thickness of seeds is in range of 23.2-26 degree, 30.8-35.2 degree and 0.4-0.46 mm, respectively. Between vars., Goldasht has max weight of 1000 seeds (44.39gr). Measuring static coefficient of friction of seeds on five surfaces (glass, steel, wood, ceramic and MDF) stated that effect of variety, surface and interplay effect on coefficient of friction is significant ( ). At all frictional surfaces under the experiment, the coefficients of Goldasht var. (0.253) and Padideh var. (0.255) are the most and coefficient of PS var. (0.244) is the least values and at all vars., the coefficient on wood surface (0.31) is the most and coefficient on ceramic surface (0.21) is the least values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower seed.-Angle of repose-Porosity-Density-Coefficient of friction-