بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه،‏ برآورد مقدار انرژی مصرفی در مراحل تولید واحدهای مرغ گوشتی و بررسی اثر تعداد جوجه‌ریزی و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی در این واحدها است. اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسش‌نامه و دیدار روبرو از 44 تولید کننده مرغ گوشتی استان یزد به طور تصادفی جمع‌آوری شد. اطلاعات مرغداری‌ها با توجه به تعداد جوجه در ابتدای فصل،‏ به سه دسته (کمتر از 10000 قطعه،‏ 10000 تا20000 قطعه و بیشتر از 20000 قطعه) و مزارع مورد بررسی،‏ با توجه به نوع سیستم تهویه (طولی و عرضی) به دو گروه تقسیم‌بندی شدند. تجزیه واریانس سطوح تعداد جوجه‌ریزی و انواع سیستم تهویه (طولی و عرضی) بر بازده مصرف انرژی در قالب طرح کاملا" تصادفی بررسی شد. با توجه به نتایج،‏ متوسط بازده مصرف انرژی،‏ بهره‌وری انرژی و انرژی ویژه به ترتیب 15‎/0،‏ 014‎/0کیلوگرم‌ بر مگاژول و 95‎/71 مگاژول ‌بر کیلوگرم به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تعداد جوجه‌ریزی بر بازده انرژی در سطح احتمال 1% معنی‌دار است و سطح سوم (بیشتر از 20000 قطعه) بالاترین نسبت انرژی را دارند. اثر نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی در سطح احتمال 5% معنی‌دار شد و سیستم هوادهی طولی که در 61% واحدها استفاده می‌شود بازده انرژی بالاتری را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation on energy consumption and the effects of number of chicks and ventilation system type on energy efficiency of broiler farms of Yazd province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Davoud Heidari
  • Mahmoud Omid
  • Asadollah Akram

چکیده [English]

The objective of this study is the estimation of energy consumption during various stages of broiler production and analysis the effects of numbers of chick and ventilation system type on energy efficiency of these units. Data for this study were collected from 44 growers by using a face to face questionnaire method during January–February 2010. Collected data were classified into three groups according to the numbers of chicks and two groups according to type of ventilation system. The effects of numbers of chicks at three levels (less 10000 bird, 10000 to 20000 bird and more 20000 bird) and ventilation system type at two levels (tunnel and cross ventilation) were analyzed on energy efficiency. The results indicated energy ratio, energy productivity and specific energy as 0.15, 0.014 kg MJ-1 and 71.95 MJ kg-1, respectively. The results of ANOVA presented that the number of chicks had significant effect on energy efficiency (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of chicks-Variance analysis-Broiler-Energy efficiency-Ventilation system-