تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

یک آزمایش مزرعه‌ای برای مقایسه‌ اثر چهار روش خاک‌ورزی اولیه (برگردان‌دار،‏ بشقابی،‏ بشقابی بهبود یافته و قلمی) و سرزنی بوته‌ها (سرزنی شده و سرزنی نشده) بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب‌زمینی‏ انجام شد. طرح آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار (چهار سطح خاک‌ورزی اولیه × دو سطح سرزنی بوته‌ها) و در سه تکرار اجرا و از آزمایش‌های فاکتوریل (کرت‌های نواری) برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که وزن خشک غده‌ها در خاک‌ورزی اولیه با خاک‌ورز برگردان‌دار + عدم سرزنی بوته‌ها و خاک‌ورزی اولیه با خاک‌ورز بشقابی + عدم ‏سرزنی بوته‌ها به طور معنی‌داری در سطح 5‏%‏ بیشتر از خاک‌ورزی اولیه با خاک‌ورز بهبود یافته + سرزنی بوته‌ها بود. تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که بین وزن خشک غده و متغیرهای مستقل وزن تر،‏ رطوبت بر پایه وزن خشک،‏ قطر بزرگ و کرویت غده رابطه خطی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of tillage methods and vine killing on some physical properties and surface hardness of potato tuber

نویسندگان [English]

  • RamazanAli Mahmoodieh
  • Saeid Minaei
  • Mohammadali Ghazavikhorasgani
  • Mortaza Almassi

چکیده [English]

A‎ field study was conducted to compare the effects of four primary tillage implements (moldboard (MB), disk (DP), improved disk (IDP) and chisel (CH) ‎plows) and two vine killing methods (vine killed (VK) and without vine killing (NVK)) on some physical and hardness properties of potato tuber. The study was conducted using a 4‎‏×‏‎2 factorial experiment (strip plots) ‎with a randomized complete block design. Eight ‎treatments representing four primary tillage implement levels and two levels of ‎vine killing were replicated three ‎times. The results showed that tuber dry matter content in "MB.NVK" and "DP.NVK" treatment was significantly higher than that of "IDP.VK" at 5%‏ level. The multiple linear regression analysis with stepwise method showed that there was a linear regression model between tuber dry matter content and wet weight, moisture content, maximum diameter and spherisity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vine killing-Surface hardness-Potato-Dry matter-Tillage-Physical properties-