اثر حرارت دهی، سرعت دورانی و قطر نازل بر راندمان استخراج روغن کنجد از پرس مارپیچ

نویسندگان

چکیده

استفاده از پرسهای مارپیچ یکی از روشهای استحصال روغن است که سرمایه اولیه اندکی نیاز دارد و با توجه به اینکه بخش عمده روغن خوراکی در کشور ما از طریق واردات تامین می شود، اهمیت ترویج و به کارگیری آن آشکار است. در این تحقیق پرس مارپیچ مدل KK??F ساخت شرکت Kern Kraft کشور آلمان با ظرفیت kg/h?? و توان kW? برای استخراج روغن از دانه های کنجد مورد بررسی قرار گرفت. یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی برای ارزیابی اثر حرارت دهی به دانه، سرعت دورانی مارپیچ و اندازه نازل بر راندمان استخراج روغن به کار گرفته شد. در این آزمایش حرارت دهی در چهار سطح ??، ??، ?? و °C???، سرعت دورانی مارپیچ در سه سطح ??، ?? و rpm ?? و اندازه قطر نازل نیز در سه سطح??، ?? و mm?? مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد، که اثر کلیه فاکتور ها روی راندمان استخراج روغن معنی دار است. بررسی بیشتر با مقایسه میانگین فاکتورهای اصلی به روش دانکن در سطح ?% نشان داد، که کاهش قطر نازل و افزایش دمای حرارت دهی موجب افزایش راندمان استخراج روغن از دانه های کنجد می شود. افزایش سرعت دورانی تا rpm?? موجب افزایش راندمان استخراج روغن گردید و بیش از آن باعث کاهش راندمان گردید. در پایان بیشترین راندمان در دمای حرارت دهی °C???، سرعت دورانی rpm?? و قطر نازل mm?? بدست آمد. در نهایت یک مدل درجه 2 برای پیش‌بینی راندمان استخراج روغن ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها