دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1400 
تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک درشت بافت در آزمایش برش مستقیم

صفحه 1-8

مریم صالحیان دستجردی؛ عباس همت


اثر حرارت دهی، سرعت دورانی و قطر نازل بر راندمان استخراج روغن کنجد از پرس مارپیچ

صفحه 9-17

آرمین کهن؛ محمد منصوری فر؛ حیدر محمدقاسم نژادملکی


ارزیابی تجربی و شبیه سازی پاشش سم از نازل سم پاش به روش دینامیک سیالات محاسباتی

صفحه 19-28

مصطفی زارعی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ حسن غفوری ورزنه؛ داوود محمد زمانی


تحلیل تجربی و مدلسازی الگوی جریان سیال در نازل مه پاش برای کشت گلخانه ای

صفحه 29-36

جلال بهره بر؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ حسن غفوری ورزنه؛ داود محمد زمانی


بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک‌کن دوار خورشیدی

صفحه 37-45

مائده لیلایی؛ اکبر عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ هیمن امیری


بررسی عوامل کمی و کیفی مؤثر بر مقاومت نفوذ خاک مزارع نیشکر با استفاده از درخت تصمیم

صفحه 47-57

نسیم منجزی


ارزیابی اقتصادی کمباین‌های جدید مورد استفاده در برداشت گندم، مطالعه موردی استان اردبیل

صفحه 59-67

الیاس دهقان؛ جبراییل تقی ن‍ژاد


مطالعه اثر پیش پردازش های مختلف طیفی بر مدل های پیش بینی غیرمخرب عیار چغندرقند و طراحی سامانه تشخیص مبتنی بر طیف سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک

صفحه 69-81

مهرداد آقایی سعدی؛ سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی