ارزیابی تجربی و شبیه سازی پاشش سم از نازل سم پاش به روش دینامیک سیالات محاسباتی

نویسندگان

چکیده

علی رغم خطرات سموم کشاورزی برای انسان، حیوانات و محیط زیست، سمپاشی اصلی ترین راه کنترل علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهی می‌باشد. نکته مهم در کیفیت پاشش موثر سم، انتخاب شرایط و وسایل مناسب برای سم پاشی می‌باشد. قطر ذرات و یکنواختی توزیع سم در عرض پاشش دو فاکتور مهم درکیفیت سم پاشی می‌باشد. برای دست یابی به این مهم ضرورت دارد تا اثر عوامل مختلف بر روی رفتار و الگوی حرکتی ذرات سم از زمان پاشش تا لحظه نشست روی گیاه مورد پژوهش قرار گیرد. روش مرسوم برای ارزیابی کیفیت سم پاشی، روش تجربی می‌باشد. در این تحقیق، شبیه سازی رفتار سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی، به عنوان جایگزین روش تجربی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به دو روش تجربی و شبیه سازی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی توسط ترم افزار ANSYS نسخه R??.? انجام گرفت. به این منظور اثر سه نوع نازل تی جت ???-??، ???-?? و ???-?? و سه سطح فشار ?، ? و ? بار روی توزیع ذرات و زاویه پاشش ارزیابی شد. از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج تجربی و شبیه سازی نشان داد که بهترین نازل از نظر توزیع حجمی یکنواخت ذرات، نازل ???-?? بوده و این نازل در هر سه فشار از یکنواختی پاشش خوبی برخوردار بود. در حالی که در نازل های دیگر با افزایش فشار، یکنواختی پاشش کاهش می‌یابد. مقایسه نتایج زاویه پاشش نشان داد که حد اکثر اختلاف بین روش تجربی و روش شبیه سازی برابر ? درصد می‌باشد. این تطابق نشان می‌دهد که روش دینامیک سیالات محاسباتی روش مناسبی برای پیش بینی رفتا ذرات سم در خلال پاشش سم از نازل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها