ارزیابی اقتصادی کمباین‌های جدید مورد استفاده در برداشت گندم، مطالعه موردی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مرحله برداشت یکی‌از مهم‌ترین مراحل تولید محصولات کشاورزی است. در سال زراعی ??-?? با هدف تعیین هزینه و درآمد کمباین‌داران و ارزیابی سودآوری استفاده از کمباین‌ها در راستای منافع کشاورزان پرداخته شده است. در این پژوهش ? شهرستان استان اردبیل به تعداد?? دستگاه کمباین، شامل کمباین‌های رایج (جاندیر ???، جاندیر ????و کلاس??(S و کمباین جدید نیوهلند???? TC مورد مطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف از روش بودجه‌بندی جزئی شامل تحلیل ارزش کنونی منافع، آزمون اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزینی کمباین‌ها در شرایط حداقل، متوسط و حداکثر سطح برداشت‌ شده در یک سال و تحلیل نرخ بازده نهایی(MRR) استفاده شد. نتایج نشان داد بالاترین ظرفیت کمباینی ( ton hr-???/? دانه) و ظرفیت مزرعه‌ای( ha hr-???/?) با استفاده از کمباین نیوهلند???? TC به دست آمد. کمترین ظرفیت کمباینی برای کمباین جاندیر و کلاس به‌ترتیب با میانگین(ton hr-? ??/? و ??/?) بودند. در شرایط متوسط و حداکثر سطح برداشت شده، به‌ترتیب کمباین جاندیر ??? و نیوهلند????TC نسبت به سایرکمباین‌ها سود بیشتر و هزین? کمتری داشتند. نرخ بازده نهایی جایگزینی کاربرد کمباین جاندیر ??? با سایر کمباین‌ها بالاتر از??/??% و برای کمباین نیوهلند???? TC با سایرکمباین‌ها بالاتر از ??/??% و بیشتر از نرخ جایگزینی سایر کمباین‌ها محاسبه شد. بنابراین، در مجموع در شرایط سطح برداشت متوسط و بیشینه سالانه به‌ترتیب کمباین جاندیر ??? با درآمد خالص ?/?????? ریال در هکتار و کمباین نیوهلند???? TC با میانگین درآمد خالص ?/?????? ریال در هکتار برای برای برداشت گندم استان اردبیل توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها