تلفات کمباینی برداشت گندم در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق میزان تلفات کمباینی و تلفات طبیعی و ظرفیت مزرعه‌ای و درجه خلوص دانه و عملکرد محصول گندم در حین برداشت توسط کمباین‌های رایج در استان زنجان مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفت. آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در منطقه اجرا شد. تعداد کل کمباین‌های فعال بومی در منطقه معادل ??? دستگاه و تعداد نمونه‌های کمباین مورد بررسی ?? دستگاه بود. از این کمباین‌ها، ?? درصد آنها نیوهلند TC????، ?? درصد جاندیر JD????، ?? درصد جاندیر JD??? و ? درصد باقیمانده نیز مربوط به سایر کمباین‌ها بود، نتایج اندازه گیری ها نشان داد که متوسط میزان تلفات طبیعی و تلفات کمباینی گندم در این منطقه، به ترتیب ?.?? درصد و ?.?? درصد است. مقایسه سه مدل کمباین غالب، یعنی JD???، JD???? و TC???? نشان داد که بین کمباین‌ها ازنظر تلفات دانه اختلاف معنی‌داری در سطح ?درصد وجود ندارد.‏ بین کمباین‌ها ازنظر ظرفیت مزرعه‌ای و همچنین سن کمباین‌ها، در سطح ?درصد اختلاف معنی‌داری وجود داشت. متوسط ظرفیت مزرعه‌ای کمباین‌های، JD???، JD???? و TC???? به ترتیب ?.??، ?.?? و ?.?? هکتار بر ساعت محاسبه شد. با توجه به تلفات پائین و قیمت تمام شده کمباین ها، به ترتیب استفاده از کمباین ‌های JD???، JD???? و TC???? قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها