بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه تخم مرغ یکی از راه های تامین مواد مغذی برای انسان است و از این رو حفظ کیفیت داخلی و خارجی تخم‌مرغ از اهمیت بالایی برخوردار بوده و سبب افزایش عمر اقتصادی محصول می‌شود که همین امر سبب می گردد به شناخت و درک عوامل موثر بر کیفیت تخم‌مرغ پرداخته شود و یکی از این راه ها جهت افزایش بهره وری و حفظ کیفیت استفاده از تابش های مختلف است که در این تحقیق از تابش مادون قرمز استفاده شد. ابتدا تخم‌مرغ‌های سالم تحت پرتو مادون قرمز قرار داده شدند. سطوح فاکتورهای عددی شامل تعداد ال‌ای‌دی (??، ?? و ??) و زمان پرتودهی (?، ? و ? ساعت) بود. فاکتور آغشتگی پوسته به روغن آفتابگردان شامل دو سطح آغشته شده و آغشته نشده بود. در ادامه محتویات داخلی تخم‌مرغ‌ها به صورت همگن مخلوط و مقدار pH آن‌ها اندازه‌گیری شد. در نهایت به منظور بررسی مقدار درصد پروتئین، چربی خام و خاکستر کل، نمونه‌ها در آون خشک شده و خواص شیمیایی مورد نظر اندازه‌گیری شدند. طبق نتایج به دست آمده، تنها اثر فاکتور آغشتگی به روغن آفتابگردان بر مقدار درصد پروتئین خام معنی‌دار شده و با آغشتگی پوسته تخم‌مرغ، مقدار پروتئین کاهش یافت. بیش-ترین و کمترین مقدار پروتئین در فاکتور آغشتگی به ترتیب ??/?? و ??/?? برای تخم‌مرغ‌های آغشته نشده و آغشته شده به روغن مشاهده شد. در بررسی چربی خام تخم‌مرغ، با افزایش سطوح فاکتورهای مورد نظر، مقدار چربی خام افزوده و وجود رابطه مستقیم بین افزایش سطوح فاکتورها و چربی خام نتیجه شد. به طوریکه بیشترین و کمترین مقدار چربی خام ??/?? ( ?? لامپ- ?? ? ساعت زمان پرتودهی) و ??/?? (?? لامپ- ? ساعت زمان پرتودهی) درصد بود. همچنین در نهایت با افزایش سطوح فاکتورها، وجود رابطه معکوسی بین سطوح و مقدار درصد خاکستر کل و مقدار pH نتیجه شد.

کلیدواژه‌ها