بررسی ساییدگی تیغه های کاردی گاوآهن چیزل در خاک های سیلتی رسی

نویسندگان

چکیده

فرآیند ساییدگی ابزار خاکورز مهمترین عامل محدود کننده‌ عمر مفید و کاهش بازده‌ کاری این ابزار می-باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر عمق و سطح کارکرد بر مقدارساییدگی تیغه‌های گاوآهن چیزل و همچنین شناسایی نقاط حساس تیغه انجام پذیرفت. آزمایشات در خاک با بافت سیلتی رسی در چهار روز و مساحت 12 هکتار صورت گرفت. اثر متغیر عمق کار در سه سطح و مساحت کارکرد در پنج سطح مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که عمق کار و سطح کارکرد و برهم کنش متقابل آنها اثر معنی‌داری بر مقدار ساییدگی نوک و لبه‌ تیغه دارد (P=0.01). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین مقدار سایش مربوط به تیمار A1d3 (سطح کارکرد 12 هکتار و عمق 25 سانتی متر) می‌باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که نوک تیغه در اولین روز‌های کاری سریعتر ساییده می‌شود. بررسی‌ها نشان داد که در اولین هکتار از کارکرد تیغه،‏ 57‎/0 درصد کاهش وزن در تیغه اتفاق افتاد و در دهمین هکتار از کارکرد تیغه42‎/0درصد ساییدگی مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که در چهارمین روز کاری،‏ نرخ کارکرد گاوآهن %22 کمتر از روز اول و به دنبال آن مصرف سوخت تراکتور نیز %28 بیشتر از روز اول کاری بوده است..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of blade’s wear of chisel plow in silt clay soils

نویسندگان [English]

  • Sajjad Derafshpoor
  • Parviz Ahmadi Moghaddam

چکیده [English]

The process of tillagetool wearis the most important factorthat limitingtheuseful lifeand efficiencyof thesetools. This study aimed to investigatethe effects ofdepth and functioning level onchiselplowblade wear andidentify itscritical point. Experiments were conducted inclaysiltsoilsin12hectares. The depth and functional level was tested in 3 and 5 different levels, respectively. The resultsshowed thatdepth and functional level variables andtheir interactionhavea significant effectonthebladeedge andtipwear(P = 0.01). Mean comparisonshowed thatthe most wearrateis related toA1d3 (functioning level =12 hectaresanddepth= 25 cm). The results alsoshowed that thetip of thebladeisworn quicklyonthe firstworking day. The results showed that0.57% weight loss ofthe blade wasinthe first working dayand 0.42 %wears in thetenthhectares. Theresultsshowed that on thefourthday, plowoperationrate was 22 %less thanthe first day, and subsequently, thetractorfuel consumptionwas28%higher thanthe first dayof work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wear-Tillage-Chisel Plow-Draft-Blade-