تأثیر روش خاک‌ورزی، نوع کارنده و سرعت پیشروى بر شاخص‌های کیفیت کاشت ذرت

نویسندگان

چکیده

عملکرد محصول،‏ متأثر از کیفیت کاشت،‏ می‌باشد. در این پژوهش برخی از عوامل مؤثر در کیفیت کاشت ذرت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،‏ با استفاده از طرح کرت‌های دوبار خرد شده،‏ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار،‏ اثر روش خاک‌ورزی،‏ نوع کارنده و سرعت پیشروى بر روی شاخص‌های کیفیت کاشت مانند،‏ نکاشت،‏ تک‌کاشت،‏ کاشت چندتایى و دقت کاشت بررسی شد. کرت‌هاى اصلى مربوط به روش‌هاى مختلف خاک‌ورزى شامل 1- گاوآهن برگردان‌دار + یک بار دیسک (T1)،‏ 2- گاوآهن برگردان‌دار + دو بار دیسک (T2) و 3- گاوآهن برگردان‌دار + دو بار دیسک + ماله (T3) بود و کرت‌هاى فرعى مربوط به انواع کارنده شامل 1- کارنده مکانیکى (P1) و 2- کارنده پنوماتیک (P2) بود. کرت‌هاى فرعى فرعى مربوط به سرعت پیشروى کارنده شامل 1- 4 کیلومتر در ساعت (S1)،‏ 2- 5‎/5 کیلومتر در ساعت (S2) و 3- 7 کیلومتر در ساعت (S3) بود. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر روش‌هاى خاک‌ورزى بر تمامى پارامترها بجز شاخص تک‌کاشت،‏ و دقت کشت معنى‌دار است ولى نوع کارنده و سرعت پیشروى بر هیچ کدام از پارامترها اثر معنی‌داری ندارند. اثر متقابل نوع کارنده بر تمامى پارامترها،‏ بجز شاخص تک‌کاشت معنى‌دار بود. از نظر دقت کشت،‏ بهترین تیمار،‏ T1P1 و پس از آن تیمار T2P2 بود. بنابراین با کاربرد تیمار T2P1S3،‏ مى‌توان دقت کشت و سرعت انجام عملیات را بیشتر نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of tillage method, planter type and its travel speed on quality indices in maize seeding

نویسندگان [English]

  • isham alzoubi
  • mohamad javad sheikhdavodi
  • houshang bahrami
  • mohammad afzalii

چکیده [English]

Crop yield is influenced by seeding quality. In this study, some effective parameters on seeding quality have been surveyed. For this purpose, by use of split-split plot experiment, based on a randomized complete block design with three replications, effect of tillage method, planter type and travel speed on seeding quality indices like skip, single seeding, multiple seeding and seeding precision. Main plots were related to different tillage methods including; 1-mouldboard plow + one pass disk plow (T1), 2-mouldboard plow + two pass disk plow (T2) and 3-mouldboard plow + two pass disk plow + land leveler (T3). Sub plots were related to planter types including; 1- mechanical planter (P1) and 2-pneumatic planter (P2). Sub–sub plots were related planter travel speed including; 1- 4 km/h (S1), 2- 5.5 km/h (S2) and 3- 7 km/h (S3). Variance analysis showed that, tillage method had significant effect on all of the parameters except single seeding index and seeding precision. However, planter type and travel speed have significant effect on none of the parameters. Interaction between tillage method and planter type, have significant effect on all parameters except single seeding. With regard to seeding precision, the best treatment was T1P1 followed by T2P2. Therefore, using T2P1S3 treatment, speed and precision of seeding could be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planter.-tillage methods-maize seeding-precision index-