مدل‌سازی و تحلیل حساسیت نهاده‌های انرژی برای تولید سیر در شهرستان لنگرود استان گیلان

نویسندگان

چکیده

تعیین الگوی مصرف و ارائه‌ی مدل برای آن علاوه بر یافتن میزان نهاده و به تبع آن انرژی مصرفی،‏ زمینه‌ای برای بهینه‌سازی آن را نیز فراهم می‌سازد،‏ که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. میزان کل انرژی ورودی و عملکرد سیر در واحد هکتار به ترتیب برابر با 78‎/36616 مگاژول و 53‎/14636 کیلوگرم به‌دست آمدند. با استفاده از تابع لگاریتمی کاب- داگلاس و با توجه به مقادیر ضریب تبیین و ضرایب بتا (?) رابطه بین انرژی‌های ورودی و خروجی تعیین شد. بنا به نتایج،‏ از میان ورودی‌ها،‏ اثر انرژی‌های مربوط به نیروی کارگری،‏ کود دامی و بذر برای مدل انرژی در سطح 1% معنی‌دار گردید. مقادیر آزمون Durbin-Watson نیز برای مدل برابر با 138‎/2 گردید که نشان می‌دهد خودهمبستگی معنی‌داری در سطح احتمال 1% بین داده‌ها وجود ندارد. مقدار R2 نیز برای مدل برابر با 99‎/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for garlic production in Langroud Township

نویسندگان [English]

  • marzie salehi
  • Ashkan nabavi pele saraei
  • Reza abdi
  • Hasan ghasemi mobtaker

چکیده [English]

Determining the consumption patterns and presenting a model for that, apart from finding the amount of inputs and subsequently the energy consumption, provides the grounds for optimizing it, which would be dealt with in this study.The results revealed that total energy input and yield of garlic was 36616.78 MJ ha?1 and 14636.53 kg ha?1, respectively. Different functions between output and input energyies were fitted using regression analysis and curve estimation. Using Cobb-Douglas production function and with consider to statistical significance and expected signs of parameters the relationship between inputs and output energy was detemined. The results of econometric model estimation revealed that the regression coefficients of human labor, farmyard manure and seed energies were all statistically significant at 1% level. Durbin–Watson values were calculated as 2.138 indicating that there is no autocorrelation at the 1% significance level in the estimated model. The R2 value for this model was as 0.99.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling-Garlic-Energy-Cobb-Douglass function.-