بررسی تأثیر دما و همزن روی شاخص‌های انرژی تولید بیوگاز از فضولات دامی

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین بحث‌های کابردی و مدیریتی،‏ بحث میزان مصرف انرژی در فعالیت‌های مختلف است. این مقاله به بررسی تأثیر دما و همزن روی شاخص‌های انرژی حاصل از تولید بیوگاز از فضولات گاوی پرداخته است. در این پژوهش از یک هاضم بی‌هوازی در مقیاس صنعتی به حجم 925 لیتر استفاده شد. آزمایش‌ها در 8 تیمار مختلف شامل دمای (20 الی °C25)،‏ دمای (26 الی °C30)،‏ دمای (31 الی °C35) و دمای (36 الی °C40)،‏ همراه و بدون استفاده از همزن،‏ در قالب طرح فاکتوریل بر مبنای بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. بیشترین مقدار بیوگاز تولیدی مربوط به تیمار با دمای (36 الی °C40) همراه با همزن و کمترین مقدار مربوط به تیمار با دمای (20 الی °C25) بدون همزن،‏که به‌ترتیب برابر با 61 و 7‎/8 لیتر به ازای هر کیلوگرم فضولات تازه بود. تیماری که دارای بیشترین بیوگاز تولیدی بود به‌دلیل میزان انرژی مصرفی بالای گرمکن،‏ از نظر تولید انرژی به صرفه نشد و میزان نسبت انرژی آن برابر با 8‎/0 به دست آمد. بهترین میزان نسبت انرژی در تیمار با دمای (31 الی °C35)که دارای همزن و کمترین میزان نسبت انرژی در تیمار با دمای (20 الی °C25) بدون همزن به‌ترتیب معادل با 13‎/1 و 58‎/0 بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of temperature and stirrer on energy indices biogas production from animal manure

نویسندگان [English]

  • ali jafari
  • hadi afazeli
  • shahin rafiee
  • mohsen nosrati
  • fatemeh almasi
  • seyed ehsan feghhipoor

چکیده [English]

Nowadays, one of the main applications and management challenges for various activities is the study of the energy efficiency. In this study, effects of temperature and stirrer on energy indices and biogas production from animal manure were determined. The biogas was generated by using an anaerobic digestion with volume of 925 (lit) in industrial scale of manure in different temperature and stirrer conditions. Experiments were performed in 8 treatment groups containing (20 to 25°C), (26 to 30° C), (31 to 35° C) and (36 to 40° C) temperature, with and without stirrer, through a completely random factorial design test. Maximum amount of biogas produced with temperature (36 to 40° C), when the apparatus reaches certain stability with stirrer and also least amount of biogas which it related to temperature (20 to 25° C) without stirrer, was 61 and 8.7 (lit/ kg) fresh manure, respectively. The amount of energy ratio for the treatment which has maximum biogas produced was equal to 0.8. Maximum amount of energy ratio (with temperature (31 to 35° C) and stirrer), and least amount of energy ratio (with temperature (20 to 25° C) without stirrer) was 1.13 and 0.58, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biogas-Energy indices.-Anaerobic digester-Animal manure-