بررسی ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و عامل‌های مرتبط در کارگران مزرعه‌های سبزیجات

نویسندگان

چکیده

یکی از هدف‌های عمده مکانیزاسیون کشاورزی کاهش ناراحتی جسمی و روحی کارگران کشاورزی است که آن ‌را از طریق اصلاح شیوه،‏ ابزار و شرایط انجام کار دنبال می‌کند. به دلیل کم‌تر توسعه پیدا کردن مکانیزاسیون در تولید سبزیجات،‏ بخش عمده عملیات تولید این محصولات در ایران و جهان به صورت دستی انجام می‌شود. با توجه به کمبود اطلاعات کافی در خصوص پوسچرهای کاری کارگران کشاورزی،‏ این مطالعه توصیفی- تحلیلی به منظور ارزیابی دقیق پوسچرهای کاری و اصلاح آن‌ها با حجم نمونه 95 نفر از کارگران مزرعه‌های سبزیجات به روش OWAS و با استفاده از پرسش‌نامه نوردیک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری کای اسکور و رگرسیون لجستیک انجام شد. تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که بین کمردرد با جنسیت،‏ بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم،‏ سن،‏ سابقه کار و سطح تحصیلات؛ زانو درد با سن،‏ سابقه کار و سطح تحصیلات؛ شانه درد با سابقه کار؛ گردن درد با بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم و سن ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به دلیل شیوع بالای اختلالات اسکلتی- عضلانی و پوسچرهای مضر و استرس‌زا در بین کارگران مزرعه‌ها،‏ استفاده از تجهیزات استاندارد در این شغل‌ها و انجام مداخلات ارگونومیکی برای تصحیح پوسچرهای نامناسب پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of musculoskeletal disorders and related factors among vegetable farm workers

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Afsharnia
  • Abbas Abdeshahi
  • Afshin Marzban

چکیده [English]

One of the major targets of agricultural mechanization is body and psychic discomfort reduction that it follows by method, devices and work condition reformation. Due to less development of vegetables mechanization, many of operations are done by hand in Iran and around the world. Regarding high prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) among farm workers and due to lack of information concerning posture analyzing; this cross-sectional study was carried out among 95 vegetable farm workers by using Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) through interview and Ovako Working-posture Analysis System (OWAS) to identify working postures precisely in order to revise their work stations. ?2 and logistic regression were performed to analyze the data. Regression analysis showed significant relationship between back pain and gender, lifting loads more than 25 kg, age, work experiences and education, between knee pain and , age, work experiences and education, between shoulder pain and work experiences, and between neck pain and lifting loads more than 25 kg and age. Due to a high prevalence of musculoskeletal disorders and harmful postures in farm workers, revision of work operation and use of appropriate equipments in these jobs and ergonomic intervention is suggested in order to correct poor postures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetable farm workers.-Posture analyzing-l
  • -Musculoskeletal disorders-