توسعه و ارزیابی حسگر خازنی اندازه‌گیر رطوبت بسته‌های علوفه در بیلر

نویسندگان

چکیده

رطوبت یکی از عامل‌های مهم در محصول یونجه هنگام برداشت و پس از آن است. میزان رطوبت یونجه تأثیر زیادی بر مراحل مختلف برداشت و پس از برداشت مانند بسته‌بندی حمل و نقل،‏ انبارداری و غیره دارد و نقش آن در عملکرد محصول بسیار مشهود است. روش معمول اندازه‌گیری رطوبت علوفه روش وزنی است که وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده،‏ همچنین از جمله روش‌های مخرب است. در این پژوهش،‏ یک حسگر خازنی برای اندازه‌‌گیری رطوبت بسته‌های علوفه به‌صورت بی‌درنگ و پیوسته،‏ طراحی،‏ ساخته و ارزیابی شد. پایه و اساس کار بر این مبنا است که با ارسال یک فرکانس مشخص،‏ تغییر ظرفیت را به ازای قرار گرفتن دی‌الکتریک (در اینجا مقصود همان بسته‌های علوفه است) در بین صفحات اندازه‌گیری کرده و سپس با تحلیل داده‌ها رابطه بین محتوای رطوبت و تغییر ظرفیت خروجی به دست خواهد آمد. در ارزیابی آزمایشگاهی از علوفه تهیه شده از مزرعه یونجه در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سه سطح رطوبتی،‏ در سه سطح جرم مخصوص و پنج سطح فاصله صفحات حسگر خازنی استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان دادند که رابطه معنی‌داری بین محتوای رطوبتی و ظرفیت خروجی حسگر وجود دارد. با افزایش رطوبت و جرم مخصوص میزان ظرفیت خازنی افزایش می‌‌یابد در حالیکه با افزایش فاصله صفحات خازن ظرفیت خازنی کاهش می‌یابد. همچنین دما اثر معنی‌داری بر میزان خروجی حسگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and evaluation of a capacitance-type sensor for moisture measu-- ent of baled forage

نویسندگان [English]

  • nadia delavarpour
  • mohammad loghavi

چکیده [English]

Moisture is one of the most important factors during and after the harvest in hay crops. Hay moisture content has a considerable impact on different stages of harvest and post-harvest such as baling, transportation, storage, etc, and therefore its role is very evident in production performance. The conventional method of moisture measurement of forage is by weighting method that is time-consuming and destructive. In this study, a capacitive sensor for real-time and continuous measurement of hay moisture content was designed, fabricated and evaluated. Alfalfa samples used in laboratory evaluation was obtained from alfalfa fields at research farm of College of Agriculture at Shiraz University, at three levels of moisture content, three levels of density and five levels of capacitor plates spacing. The results showed a significant relationship between moisture content and capacitance sensor’s output. Also temperature showed a significant effect on the sensor’s outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa-Capacitive sensor-Real-time measu-- ent.-Precision agriculture-Moisture content-