بررسی یکنواختی کاشت در یک قلمه‌کار نیشکر با الگوی کاشت هم‌پوش

نویسندگان

چکیده

توزیع یکنواخت قلمه‌ها با قلمه‌کارها از نظر اقتصادی اهمیت زیادی در میزان مصرف قلمه و یکنواختی کشت دارد؛ از طرفی کاهش میزان مصرف قلمه در عملیات کاشت مکانیزه نیشکر با توجه به بالا بودن هزینه تهیه آن از نظر اقتصادی مهم است. در این پژوهش قلمه‌کاری با قابلیت کشت هم‌پوش از نظر درصد پرشدگی پیاله‌های موزّع‌،‏ کم‌هم‌پوشانی،‏ هم‌پوشانی و بیش‌هم‌پوشانی قلمه‌ها تحت تأثیر عامل‌هایی مانند سرعت کاشت (2،‏ 3 و 4 کیلومتر بر ساعت)،‏ نوع قلمه (CP69-1062 و CP57-614) و زاویه زنجیر نقّاله موزّع (25 و 30 درجه) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. داده‌های حاصل از آزمایش فاکتوریل با هدف تعیین زاویه قرارگیری موزّع،‏ سرعت مناسب کاشت و تأثیر آن بر توزیع یکنواخت قلمه‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده سرعت کاشت بیش‌ترین تأثیر را بر درصد پرشدگی پیاله‌ها،‏ کم‌هم‌پوشانی و هم‌پوشانی مطلوب داشت. به طوری که با افزایش سرعت کاشت،‏ درصد پرشدگی و هم‌پوشانی مطلوب کاهش و کم‌هم‌پوشانی زیاد شد. تأثیر زاویه زنجیر نقّاله و نوع قلمه بر درصد پرشدگی پیاله‌ها معنی‌دار بود. بهترین راندمان عملکرد قلمه‌کار با در نظر گرفتن توزیع یکنواخت قلمه‌ها در سرعت 3 کیلومتر بر ساعت در کاشت هر دو نوع قلمه و زاویه 25 درجه موزّع به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of planting uniformity in a sugarcane billet planter with overlap planting pattern

نویسندگان [English]

  • Moslem Namjoo
  • Jalil Razavi

چکیده [English]

Uniform distribution of billets during planting operation by sugarcane billet planters is important from an economical view interms of amount of billets consumed and planting uniformity. Reduction in billets consumed in sugarcane planting results in lower costs of production. In this research a billet planter with capability of overlap planting pattern was desigend, developed, and field evaluated. Factors under consideration were filling percentage of metering device cupboards, under-overlapping, desired overlapping and, over-overlapping planting pattern as affected by planting forward speed (2, 3, and 4 km/h), sugarcane variety (CP69-1062 and CP57-614), and vertical angle of the metering device conveyor chain (25 and 30 degrees). Experiments were performed using a complete randomized design with three replications. Data obtained was analyzed in SPSS sofware to determine suitable chain angle, forward speed, and variety and their effect on planting uniformity. Results showed that planting speed had highest effect on filling percentage of metering device cupboards, under-overlapping, and desired overlapping. As speed increased, filling percentage and desired ovrlapping decreased and under-overlapping increased. Effect of chain angle and sugarcane variety on filling percentage of cupboards was significant. The best performance of the planter designed was obtained at a planting speed of 3 km/h for both varieties with a 25 degree conveyor chain angle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overlap-Sugarcane.-Planting uniformity-Metering unit-Billet planter-