تغییر مهم‌ترین خواص کیفی خرمای استعمران تحت تأثیر دما و رطوبت در طول سه ماه انبارمانی

نویسندگان

چکیده

عدم یکنواختی رطوبت خرما هنگام برداشت،‏ عدم فرآوری مناسب،‏ آفت زدگی و فساد محصول در طول دورة انبار‌داری،‏ سبب مشکلاتی در صادرات این محصول شده است. به کارگیری خشک‌کن‌ و اعمال تیمارهای حرارتی،‏ مناسب‌ترین روش برای یکنواختی رطوبت و ضدعفونی آن ‌است. هدف از این پژوهش،‏ حفظ خواص کیفی خرما در طی انبارمانی است که با استفاده خشک‌کن خورشیدی مجهز به سیستم جاذب رطوبت انجام می‌شود. در این پژوهش رطوبت خرمای استعمران در چهار سطح دمایی 40،‏ 50،‏ 60 و oC70 به سه سطح رطوبت تعادلی 14،‏ 16 و 18% بر پایه خشک رسید و تأثیر این تیمارها بر خواص کیفی خرما (pH،‏ درصد جدا شدن پوست،‏ قند کل و درصد مواد جامد محلول) در طول سه ماه انبارمانی بررسی شد. با مقایسه مقادیر به دست آمده با تیمار شاهد و میوه تازه،‏ افزایش رطوبت محصول سبب کاهش pH می‌شود. تیمار اعمالی دما و رطوبت سبب شده است که درصد مواد جامد محلول (نسبت به شاهد) افزایش پیدا نکند. تیمارهای اعمالی روی مقدار قند کل و تیمارهای دما و رطوبت روی درصد جداشدن پوست از میوه تأثیر معنی‌داری در سطح 1% نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Change of the most important quality characteristics of Estameran date affected by moisture and temperature Variation during three months of storage

نویسندگان [English]

  • majid rahnama
  • mohammad hadi khoshtaghaza
  • barat ghobadian
  • movahed sepahvand

چکیده [English]

Due to non uniformity of date palm moisture content during harvesting and unsuitable processing and infection during storage, export of this product has great problems. Using dryer with applying heat treatments is a suitable method for moisture uniformity and disinfection. In this study, moisture content of Estameran dates will be controlled by solar energy, with the reservation of its quality properties. The equilibrium moisture content of Estamaran date was obtained to be 14, 16 and 18% (d.b.) at the temperature levels of 40, 50, 60, 70oC using the dryer. The effects of applied treatments on the qualitative and quantitative parameters (pH, percent of skin loss, total sugar and total soluble solid) of samples were investigated during the 3-month period of storage. Results showed the amount of pH decreased with increasing amount of moisture content and moisture and heat treatment caused the amount of TSS doesn’t increased (compared with control sample). The effect of all treatment on percent of total sugar and heat and moisture treatments on percent of skin loss was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total sugar.-Desiccant wheel-Solar Dryer-Disinfection-