بررسی خواص آیرودینامیکی ارقام سویا در استان گلستان

نویسندگان

چکیده

سرعت حد و ضریب دراگ از مهم‌ترین خواص آیرودینامیکی محصولات کشاورزی از جمله سویا در طراحی ماشین‌ها و تجهیزات فرآوری است. در این پژوهش این خواص روی سه رقم سویا (سحر،‏ دی‌پی‌ایکس و ویلیامز) در 5 سطح رطوبتی (4%،‏ 8%،‏ 12%،‏ 16% و 20%) بر پایه خشک بررسی شد. بدین منظور ابتدا رابطه سرعت حد و ضریب دراگ با محتوای رطوبتی به‌صورت تئوری به دست آمد و سپس عملاً در دستگاه خشک کن بستر سیال آزمایش و بررسی شد. نتایج نشان داد با تغییر محتوای رطوبتی سه واریته سحر،‏ دی‌پی‌ایکس و ویلیامز در بازه 4% تا 20%،‏ سرعت حد هر یک از سه واریته به‌ترتیب از 42‎/4 به 1‎/5،‏ 12‎/5 به 94‎/5 و 71‎/4 به 5‎/5 متر بر ثانیه افزایش یافت،‏ در حالیکه در همین محدوده رطوبتی،‏ ضریب دراگ سه رقم به‌ترتیب از 45‎/0 به 389‎/0،‏ 53‎/0 به 452‎/0 و 512‎/0 به 444‎/0 کاهش یافت. رسم نمودارهای سرعت حد و ضریب دراگ نسبت به محتوای رطوبتی،‏ نشان داد که هر دوی آن‌ها با رطوبت رابطه خطی داشته ولی با افزایش محتوای رطوبت سرعت حد افزایش و ضریب دراگ کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of aerodynamic properties of soya seed varieties in Golestan province

نویسندگان [English]

  • mohammad hashem rahmati
  • roghaye pourbagher

چکیده [English]

Terminal velocity and drag coefficient are the most important aerodynamic properties of agricultural products like soya in the designing of machines and processing equipment. In this study, these properties were evaluated for three soybean varieties (Sahar, Viliyams and Dpx) and five moisture content levels (4, 8, 12, 16 and 20% d.b.). First, relation of the terminal velocity and the drag coefficient with the moisture content was mathematically formulated, and then, in fluidized bed dryer was practically investigated. The results showed, with the changing of the moisture content of three varieties (Sahar, Viliyams and DPX) from 4% to 20%, the terminal velocity of three varieties increased respectively from 4.42 to 5.1, 5.12 to 5.94 and 4.71 to 5.5 (m/s) while at the same moisture content the drag coefficient decreased from 0.45 to 0.389, 0.53 to 0.452 and 0.512 to 0.444. The diagrams of the terminal velocity and the drag coefficient revealed that the terminal velocity and the drag coefficient values have a linear relationship with the moisture content, but with increasing the moisture content, terminal velocity values increased whilist drag coefficient ones decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drag coefficient-Terminal velocity.-Soya seed-Lifter force-