ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب

نویسندگان

چکیده

خطی‌کارها معمول‌ترین ماشین‌های کاشت بذر در دنیا برای کشت هستند. در این پژوهش،‏ اثر میزان بازشدگی دریچه مخزن در 5 سطح و طول شیار موزع در 2 سطح بر پارامترهای پهنای باند،‏ یکنواختی عرضی،‏ یکنواختی طولی و یکنواختی مرکزی توزیع بذر،‏ برای 4 میزان کشت فرضی 120،‏ 150،‏ 180 و 210 کیلوگرم بر هکتار،‏ روی یک واحد خطی‌کار نصب شده روی دستگاه گریس‌بلت ارزیابی شد. برای هر میزان کشت،‏ آزمون فاکتوریل 5×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تمام اندازه‌گیری‌های بررسی یکنواختی توزیع بذر با روش پردازش تصویر انجام شد. بیشترین ضریب پراکندگی برای داده‌های آزمایش پهنای باند،‏ در 120 و 150 کیلوگرم بر هکتار رخ داد که به‌ترتیب برابر با 81‎/42%،‏ 19‎/33% بود. نتایج تجزیه واریانس اثرهای اصلی و اثر متقابل میزان بازشدگی دریچه مخزن × طول شیار موزع برای پهنای باند و یکنواختی عرضی در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار نشدند. نتایج مقایسه میانگین برای یکنواختی طولی نشان داد که در تمام سطوح کشت بجز 120 کیلوگرم بر هکتار،‏ هر دو طول استفاده شده از شیار موزع نتایج خوبی دارند. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بازشدگی دریچه مخزن × طول شیار موزع برای یکنواختی مرکزی در 120 و 210 کیلوگرم در هکتار در سطح آماری 5 درصد معنی‌دار شدند که به‌ترتیب بهترین نتایج 6 و 4 سانتی‌متر بازشدگی دریچه و طول کامل شیار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of seed distribution uniformity of a groove roller using image processing in MATLAB software

نویسندگان [English]

  • ebrahim ahmadi
  • sajad asghari
  • jafar amiri paryan

چکیده [English]

Grain drills are the most common planting machines around the world. In this study, the effect of hopper gate opening was evaluated on a grain drill unit attached to a grease belt test stand at five levels and fluted wheel length at two levels on the bandwidth. Lateral, longitudinal and central uniformity parameters of seed distribution at four levels of sowing rates (120, 150, 180 and 210 kg per hectare) were also evaluated. Sowing rates and parameters were conducted separately in completely randomized designs and the data were analyzed based on 5 × 2 factorial treatments. The measurements of seed distribution uniformity were done using image processing technique. The highest coefficient of variation of bandwidth data occurred at 120 and 150 kg per hectare and their values were 42.81%, 33.19%, respectively. Comparison of treatment means showed no significant differences at 1% probability level for the interaction effect of groove length × tank gate opening for this parameter and lateral uniformity parameter in any of the tank gate opening and groove length levels. Comparison of treatment means indicated favorable results for longitudinal uniformity in all sowing rates, except for 120 kg, two levels of groove of seed distributors. Comparison of treatment means of groove length × tank gate opening interaction for central uniformity at 120 and 210 kg per hectare revealed significant differences at 5% probability level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image processing-Seed distribution uniformity.-Grain drill-Grease belt-Fluted wheel-