بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین

نویسندگان

چکیده

بررسی یکنواختی فاصله بین بذور یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد کارنده است،‏ به‌طوری‌که این معیار مهم تحت تأثیر میزان مکش کارنده متناسب با اندازه و وزن بذر،‏ خصوصیات فیزیکی بذر،‏ سرعت پیشروی،‏ کیفیت بذر،‏ و البته سرعت سقوط بذر قرار می‌گیرد. بنابراین در این پژوهش اثرات سرعت پیشروی واقعی در دو سطح (محدوده‌ ? تا 5‎/4 و ? تا 5‎/8 کیلومتر در ساعت) و مکش در سه سطح ( 30-،‏ 40-،‏ 50- و 60- میلی‌بار) برای دو بذر ذرت و کرچک با هدف تعیین سرعت سقوط بذر با استفاده از روابط سقوط آزاد (روش اول) و تعیین سرعت با استفاده از تغییرات مکان بذر در فریم‌های متوالی با کمک پردازش تصویر (روش دوم) بررسی شد برای این دو روش به‌ترتیب شتابی برابر با 47‎/9 متر بر مجذور ثانیه و 75‎/15 متر بر مجذور ثانیه به دست آمد. برای اثبات درستی مقادیر به ‌دست آمده،‏ مکان بذر در طول زمان‌های یکسان برای هر دو روش با استفاده از رابطه مکان- زمان محاسبه و با مقادیر به دست آمده از پردازش تصویر مقایسه شد که به‌ترتیب با ضریب تبیین 89‎/0 و 99‎/0 و ریشه میانگین مربعات خطا 2-10×09‎/3 و 2-10×22‎/1 برای روش دوم نتیجه بهتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Seed Spacing Uniformity and Seed Falling Dynamics of a Pneumatic Planter under Laboratory Conditions Using Machine Vision

نویسندگان [English]

  • Zahra Abdolahzare
  • Saman Abdanan Mehdizade

چکیده [English]

Seed spacing uniformity is an important criterion in evaluating seeder performance ; so that, it is affected by the vacuum pressure value of the pneumatic seeder, proportional to seed weight and size, the physical properties of the seeds, the forward speed, quality of seed, and seed fall speed. Therefore, in this study, the effects of two levels of actual forward speed and three levels of vacuum pressure for maize and castor seeds were evaluated to determine seed falling speed using free fall equations (first method) and seed displacement during consecutive frames by image processing (second method) The acceleration values obtained for two mentioned methods were equal to 9.47 m.s-2 and 15.75 m.s-2, respectively. To confirm accuracy of the values obtained, locations of seeds were calculated using the equation of -time-position for the both methods and it was compared to the obtained values of image processing. According to the correlation coefficient of 0.89 and 0.99, and root mean square error of 3/09×10-2 and 1/22×10-2, for the first and second method, respectively, the second method shows better results than the first method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed spacing uniformity-Image processing-Seed fall dynamic.-Pneumatic planter-