طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر در صنعت حمل و نقل توجه فزاینده‏ای به عوامل انسانی به‌دلیل اهمیت آن بر سلامت و ایمنی رانندگان شده است. با توجه به اینکه تراکتورها اهمیت وی‍ژه‌ای در عملیات کشاورزی دارند،‏ توجه به ارگونومی آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس تشکچه‌ای ارگونومی مخصوص کاربران ایرانی طراحی شد تا بتواند ارتعاش‌های منتقل شده به بدن کاربر تراکتور را کاهش داده و سبب اصلاح وضعیت راحتی کاربر شود،‏ مدل طراحی شده از جنس هوا با تشکچه صندلی موجود مقایسه شد. هر دو مدل تشکچه در محدوده فرکانس 3 تا66 هرتز برای سه گروه کاربر با جرم‌های 55،‏ 70و 85 کیلوگرم با روش اجزای محدود تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد برای نشستگاه صندلی در محدوده مورد آزمایش،‏ مدل طراحی شده از جنس هوا،‏ شتاب‌های خروجی در محدوده راحتی کاربر را فراهم می‌کند،‏ در صورتی که نتایج حاصل از شتاب‌های خروجی برای تکیه‌گاه،‏ آسایش و راحتی بیشتری را برای صندلی موجود نشان می‌دهد. بنابراین با ترکیب تکیه‌گاه صندلی موجود و نشستگاه مدل طراحی شده می‌توان آسایش و راحتی بیشتری را برای رانندگان تراکتورهای ایرانی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and modeling of tractor's air cushion seat using finite element method

نویسندگان [English]

  • Ali Maleki
  • Hamideh Reisi Vanani
  • Shahin Besharati

چکیده [English]

In recent years, the attention to human factors engineering has been increased in industrial transportation due to its importance to the health and safety of drivers. Since tractors are very important machines in agricultural operations, therefore the ergonomics of these machines should be taken into consideration. Accordingly an ergonomics seat cushion for Iranians operators was designed to reduce vibrations transmitted to tractors operators' body in order to improve driver comfort level. The designed air seat cushion model was compared with existing seat cushion. Both seat cushion models were analyzed using the finite element method in the frequency range of 3 to 66 Hz for three drivers with masses of 55, 70 and 85 kg. The results of this study showed that designed air seat mattress reduced accelerations output in range if driver comfort level, while the results of seat backrest acceleration outputs, show more comfort levels in existing seats backrest model. Therefore, by combining the existing seat back rest and designed air seat mattress make a better seat design and can provide more comfort and convenience level for Iranian tractor drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seat cushion-Finite element-Tractor.-Ergonomic-