ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر مقادیر عناصر نیتروژن و کودهای سولفات‏پتاسیم،‏ ‏منیزیم و ‏روی بر بیودیزل تولیدی از روغن دو گیاه آفتابگردان و کتان پژوهشی مزرعه‏ای در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه شهرکرد به اجرا در آمد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار اول آزمایش شامل دو گیاه آفتابگردان و کتان و تیمار دوم آزمایش شامل کاربرد عناصر نیتروژن در سه سطح 150،‏ 200 و 300 کیلوگرم در هکتار و سولفات‏پتاسیم،‏ ‏منیزیم و ‏روی به‌ترتیب به میزان 150،‏ 100 و 50 کیلوگرم در هکتار و تیمار کنترل (شاهد) بود. صفات بیودیزل مورد اندازه گیری در این آزمایش شامل: ارزش حرارتی،‏ عدد ستان،‏ نقطه اشتعال و چگالی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش حرارتی و نقطه اشتعال بیودیزل کتان نسبت به بیودیزل آفتابگردان پایین‏تر بوده است،‏ اما عدد ستان و چگالی بیودیزل کتان از بیودیزل آفتابگردان بالاتر بود. همچنین کاربرد عناصر غذایی سبب افزایش چگالی،‏ ارزش حرارتی،‏ نقطه اشتعال و عدد ستان بیودیزل‌های تولیدی شدند و ترکیب سولفات‏‏پتاسیم بیش از دیگر عناصر سبب افزایش شاخص‏های مورد آزمایش شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of biodiesel production of sunflower and flax seeds oil under diffrent levels of nitrogen, potassium, magnesium and zinc sulfate

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Tadayon
  • Rahim Ebrahimi
  • Mehran Ranjbar

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different amounts of nitrogen fertilizer, potassium, magnesium and zinc sulfate on the biodiesel production of sunflower and flax seeds oil, a field experiment was carried out in the research form of Shahrekord University in 2010. A factorial experiment was arranged in completely randomized block design with three replications. In the first treatment, two sunflower and flax and in the second treatment different levels of nitrogen at 150, 200 and 300 kg/ha, potassium, magnesium and zinc sulfate respectively at 150, 100 and 50 kg/ha and control were used. The biodiesel traits characteristics: heating value, cetane number, flash point and density were measured in both plants. The results showed that the convection and flash point, flax biodiesel have been lower than sunflower biodiesel, but the cetane number and density of biodiesel flax was found to be higher than biodiesel sunflower. Also, fertilizers application increased the density, heating value, flash point and cetane number. Potassium sulfate fertilizer shouled a stronger increasing effect as compared to the other fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen-Sunflower-Sulfate fertilizers.-Biodiesel-Flax-