بعد فرکتال شاخص‌های مؤثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت

نویسندگان

چکیده

داده‌های تابش خورشید نقش مهمی در طراحی ساختمان داخلی سیستم‌های خورشیدی دارند. تابش خورشید با توجه به شرایط جوی و آسمان نوسانات زیادی دارد. تجزیه و تحلیل داده‌های تابش کمک زیادی به بهینه‌سازی سیستم‌های خورشیدی می‌کند. در این مقاله از روش‌های سویک،‏ کاتز،‏ ام‌آر‌ال،‏ پتروسین‌دی،‏ پتروسین‌سی و هیگوچی برای تخمین بعد فرکتال تشعشع خورشید،‏ دما و رطوبت هوا استفاده شده است. با نرم‌افزار متلب روش‌های ذکر شده کدنویسی و اطلاعات موردنظر،‏ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثر دما بر پایه تر در روش ام‌آر‌ال در سطح 1 درصد و اثر رطوبت نسبی در روش پتروسین‌سی در سطح 5 درصد معنی‌دار بودند. روش هیگوچی بیشترین و روش پتروسین کمترین مقدار میانگین بعد فرکتال را داشتند. همچنین مقدار بعد فرکتال در روش‌های پتروسین‌دی و پتروسین‌سی،‏ در دوره‌های مختلف عدد‌های کوچک‌تر از یک بوده و با توجه به بعد فرکتال قابل قبول که مقداری بین یک تا دو است،‏ لذا این روش‌ها قابل اعتماد نیستند. بنابراین روش‌های سویک و هیگوچی با توجه به عملکرد آن‌ها در دوره‌های مختلف،‏ روش‌های پیشنهادی مناسبی برای پژوهش‌های مشابه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fractal dimension of effective parameters on solar flat plate collectors' performance

نویسندگان [English]

  • ali maleki
  • Armita Soleymani Ghalati
  • shahin Besharati

چکیده [English]

The solar radiation data play a very important role for understanding internal structure of solar systems. Due to weather conditions, solar radiation has high fluctuation. Analysis of radiation data help to optimizing these systems. Fractal dimension is one of the methods to analyze time series such as radiation. In this paper some methods such as Sevcik, Katz, MRL, PetrosianD, PetrosianC and Higuchi are used to estimate fractal dimension. These methods were coding by MATLAB software and then the data was analyzed. The result of ANOVA showed that temperature on the wet basis in the MRL method was significant at 1% and relative humidity in the PetrosianC was significant at 5%. According to results, Higuchi method had maximum mean value of fractal dimension and Petrosian method had minimum mean value of fractal dimension. Also fractal dimension of Petrosian method was less than1, therefore, Petrosian method is not reliable(because fractal dimension is a number between 1 and 2). Also, Sevcik and Higuchi was the suggested method for future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collector-Flat- plate-Solar energy-Fractal dimension-