اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر خواص فیزیکی و انرژی برشی ساقه سویا

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر برخی خواص فیزیکی و انرژی برشی ساقه سویا رقم گرگان 3،‏ آزمایشی در سال 92-93 دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان اجرا شد. این پژوهش دارای دو فاکتور اصلی بود،‏ فاکتور اول مقدار کود نیتروژن بود که در سه سطح (100،‏ 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) به خاک اضافه شد و فاکتور دوم تراکم کاشت بود که در سه سطح (100000،‏ 150000 و 200000 بوته بر هکتار) انجام شد. پارامترهای ارتفاع بوته،‏ قطر ساقه و انرژی برشی اندازه‌گیری شد. تست برش،‏ با سیستم پاندول انجام و رابطه بین انرژی برشی و قطر ساقه بررسی شد. آزمایش‌ها در قالب آزمایش فاکتوریل در طرح بلوک کاملاً تصادفی انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین و کمترین مقدار ارتفاع ساقه 23‎/71 سانتی‌متر و 73‎/50 سانتی‌متر به ترتیب در تراکم 200000 بوته در هکتار و 100000 بوته در هکتار و در کود نیتروژن 300 کیلوگرم در هکتار و 100 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. با افزایش کود نیتروژن مصرفی قطر ساقه از 15‎/8 به 6‎/9 میلی‌متر افزایش و با افزایش تراکم کشت،‏ قطر ساقه از 02‎/11 به 61‎/6 میلی‌متر کاهش یافت. همچنین با افزایش مقدار کود نیتروژن،‏ انرژی برشی از 49‎/2 به 88‎/2 ژول افزایش یافت. با افزایش تراکم کشت انرژی برشی از 31‎/3 به 022‎/2 ژول کاهش یافت. انرژی برشی با ضریب 28‎/0 با قطر ساقه رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen fertilizer and planting density on physical properties and shear energy of soybean stem

نویسندگان [English]

  • Mohsen Azadbakht
  • Ehsan Ghajarjazi
  • Ali Kiapey

چکیده [English]

In order to study the effect of nitrogen fertilizer and planting density on stem physical properties and shear energy of Gorgan-3 variety of soybean, an experiment was conducted in 2013-2014 at field No.1 of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. This study had two main factors, the first factor was the amount of nitrogen fertilizer at three levels (100, 200 and 300 kg ha-1) that was added to the soil and the second factor was plant density at three levels (100000, 150000 and 200000 plant ha-1). Plant height, stem diameter and stem shear energy were measured. Cutting experiment was conducted by pendulum system and then the relationship between shear energy and stem diameter was examined. The experiments were carried out in the form of factorial experiment based on the complete randomized block design. The highest and lowest plant height was 71.23 cm and 50.73 cm respectively wich were respectively acquired with planting density of 200,000 and 100,000 plants per hectare and nitrogen fertilizer amount of 300 kg and 100 kg nitrogen per hectare, respectively. With increasing the nitrogen fertilizer, stem diameter increased from 8.15 to 9.6 mm. And With increasing the planting density, stem diameter decreased from 11.02 to 6.61 mm. With increasing the nitrogen fertilizer, shear energy increased from 2.49 to 2.88 J. And with increasing the coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stem Physical properties.-Gorgan ?-Soybean-Shear energy of soybean stem-