تأثیر پرتودهی گاما بر روی کنترل میکروبی سه رقم سیب‌درختی

نویسندگان

چکیده

با فرآوری مواد غذایی به روش پرتودهی،‏ میکروارگانیسم‌ها عوامل فساد کنترل شده و کیفیت و ماندگاری مواد غذایی افزایش می‌یابد. سه رقم سیب‌درختی رد دلیشز (Red Delicious)‎،‏ گلدن دلیشز (Golden Delicious)‎ و گرانی اسمیت (Granny Smith)‎ از یک باغ در ارومیه خریداری شد،‏ سپس تعداد 100 عدد سیب در اندازه متوسط (120 تا 180 گرم) به طور کاملاً تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته در سردخانه (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری و در کیسه‌های نایلونی استریل،‏ به‌ منظور پرتودهی بسته‌بندی و با دزهای شاهد،‏ 250،‏ 500،‏ 750 و 1000 گری با اشعه گاما (کبالت 60) پرتودهی شد. سپس برای مدت ‌زمان‌های صفر،‏ 60،‏120 و 180 روز در دو شرایط متفاوت انبارمانی که عبارت بود از شرایط انبار با دمای 2±15 درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی %80 و شرایط یخچالی با دمای 1±3 درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی %90 نگهداری شدند. در هر دو ماه نمونه‌ها از نظر کل میکروب‌ها و قارچ‌ها (کپک‌ها و مخمرها) بررسی و با نمونه‌های شاهد (پرتو ندیده) مقایسه شدند. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط مناسب از نظر کنترل میکروبی در مدت انبارمانی شش ماه برای تثبیت کیفیت ارقام سیب دز 750 گری دز بهینه و مناسب در دمای یخچالی به منظور نگهداری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Gamma Irradiation on Microbial Control of Three Varieties of Apple

نویسندگان [English]

  • Ayat Mohammad-Razdari
  • Rahim Ebrahimi
  • Marziyeh Sayhoon

چکیده [English]

Three varieties of apple namely Red Delicious, Golden Delicious and Granny Smith were purchased from a garden located in Urmia city. Then, 100 aples of medium size (120-180 g) were randomly selected. The samples were put in sterile nylon bags and kept into refrigerator (4 °C) for one week. Afterwards, the samples were irradiated with doses of zero (control level), 250, 500, 750 and 1000 Gy by the use of gamma irradiation (Co60). Therefore, the samples were stored for 0, 60, 120 and 180 days under two conditions: storage condition (15±2 °C temperature and 80% relative humidity) and refrigerator condition (3±1 °C temperature and 90% relative humidity). Every two months, the samples were checked in terms of total microbes and fungi (yeasts and molds) and compared with control (unirradiated) samples. Results of the investigations indicated that the proper conditions in terms of microbial control in order to maintain the quality of apple varieties in 6 months of storage is the dose rate of 750 Gy at 4 °C temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Variety.-Apple-Gamma Ray-Microbial Contamination-Irradiation-