اثر سرعت همزن بر ویژگیهای ماده آبکی، جمعیت میکروبی آن و ترکیبات بیوگاز تولید شده در دستگاه بیوگاز نیمه صنعتی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر سرعت همزن بر ترکیبات بیوگاز تولیدی در یک دستگاه بیوگاز نیمه‌صنعتی است. بدین منظور از ماده آبکی حاصل از ترکیب ??% کود گاو،‏ ??% فاضلاب شهر و ?% ضایعات آشپزخانه همراه با افزایش %??‎/? سود و %??‎/? آب اکسیژنه به عنوان پیش تیمار شیمیایی،‏ بیوگاز تولید شد. سپس،‏ اثر دور همزن بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش دور همزن از rpm?? به rpm???،‏ مقدار متان و منواکسیدکربن تولیدی به ترتیب حدود %?‎/? و %?‎/?? افزایش یافت و مقدار سولفید هیدروژن و اکسیژن نیز به ترتیب %? و %?‎/? کاهش یافت. این امر ناشی از کاهش بیشتر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و ذرات فرار کل ماده آبکی در دور rpm??? نسبت به rpm?? به ترتیب به مقدار %?‎/? و %?‎/? است که خود به خاطر افزایش جمعیت میکروب‌های بی‌هوازی به مقدار %?‎/? است. علاوه بر این،‏ روند کاملاً مشابهی بین تولید متان و جمعیت باکتری‌های بی‌هوازی ماده آبکی به دست آمد که مشابه روند کاهش نیاز شیمیایی اکسیژن محلول و ذرات فرار کل بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of mixer speed on slurry characteristics, its microbial community, biogas compounds produced in semi-industrial biogas plant

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mahmoodi Eshkaftaki
  • Rahim Ebrahimi
  • Abdollah Ghasemi-Pirbalouti

چکیده [English]

the rotation speed from ??rpm to ???rpm, the amounts of CH? and CO within the biogas The goal of the present study was to study the effect of mixer speed on biogas compounds produced from semi-industrial biogas plant. The biogas was produced with slurry made by combination of ??% cow manure, ??% municipal waste and ?% kitchen waste with adding ?.??% NaOH and ?.??% H?O? as the chemical pretreatment. Then, the effect of mixer rotation speed on mixing quality of the slurry was linked to the anaerobic microbial communities and some of physical and chemical parameters of the slurry. The results showed that by increasing compound increased by ?.?% and ??.?%, and the amounts of H?S and O? decreased by ?% and ?.?%, respectively. This observation was due to decrease in the chemical oxygen demand (COD) and total volatile solids (TVS) of the slurry by ?.?% and ?.?%, respectively because of an increase in the anaerobic microbial communities by ?.?%. Furthermore, the same trend existed between the CH? and anaerobic microbial communities of the slurry that was similar to the COD and TVS decreasing trends.