دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، مهر 1395 
بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم ژنتیک و منطق فازی

محمد شریفی؛ عرفان خسروانی مقدم؛ پیام حاتمی


مناسبترین روش ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به عواملفنی، اقتصادی و زیست محیطی

شهرام کیانی؛ هوشنگ بهرامی؛ مرتضی الماسی؛ محمد جواد شیخ داودی


اثر سرعت همزن بر ویژگیهای ماده آبکی، جمعیت میکروبی آن و ترکیبات بیوگاز تولید شده در دستگاه بیوگاز نیمه صنعتی

محمود محمودی اشکفتکی؛ رحیم ابراهیمی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی


تأثیر قفل دیفرانسیل بر میزان لغزش چرخ‌های محرک و مصرف سوخت تراکتور در اجرای شخم با گاوآهن برگردان‌دار

سجاد رستمی؛ ابراهیم آقابابایی؛ شاهین بشارتی؛ بهرام حسین زاده


بررسی مقایسه‏ای قابلیت انتقال دامنه مؤثر صندلی تراکتورهای رایج در ایران

مجید لشگری؛ علی ملکی


به ‌کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی

بهرام حسین زاده؛ زهرا اسماعیلی؛ سجاد رستمی؛ حماد ذرعی فروش