بررسی مقایسه‏ای قابلیت انتقال دامنه مؤثر صندلی تراکتورهای رایج در ایران

نویسندگان

چکیده

برای جلوگیری از بروز مشکلات عمده در خصوص ایمنی و سلامت شغلی رانندگان تراکتور،‏ شناسایی منابع ارتعاش و محدود ساختن دامنه ارتعاشی آن‌ها ضروری است. در این پژوهش،‏ تعدادی از عوامل مؤثر بر قابلیت انتقال دامنه مؤثر صندلی در تراکتورهای گلدونی 341،‏ مسی‏فرگوسن 285 و جاندیر 3140 ارزیابی شدند. فاکتورهای مورد بررسی شامل مسیر حرکت،‏ نسبت‌ دنده و دور موتور بود. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شدند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف متغیرهای مسیر حرکت،‏ نسبت دنده و دور موتور برای هر سه تراکتور در سطح احتمال 1% معنی‌دار شده‌اند. این در حالی‏ است که تغییرات دور موتور در مقایسه با نسبت دنده،‏ روند یکنواخت‌تری در تغییرات قابلیت انتقال مؤثر صندلی نشان داد. نوع مسیر پیشروی رفتار متفاوتی را در تراکتورهای مختلف نشان داد به نحوی که مسیر زمین شخم‏خورده در تراکتورهای گلدونی و جاندیر بیشترین مقدار قابلیت انتقال مؤثر دامنه صندلی نسبت به دو مسیر دیگر (جاده آسفالت و روستایی) را داشتند. ولی در تراکتور مسی‏فرگوسن روند معکوسی مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین مقدار قابلیت انتقال مؤثر دامنه صندلی به ترتیب با 2‎/98% و 6‎/22% مربوط به تراکتورهای گلدونی و جاندیر به ‏دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of seat effective amplitude transmissibility for common tractors in Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Lashgari
  • Ali Maleki

چکیده [English]

In order to prevent major problems in terms of occupational health and safety for tractor drivers, identification of vibration sources as well as limitation of their amplitude are necessary. In this study, a number of factors affecting on the Seat Effective Amplitude Transmissibility (SEAT) of three tractors, Goldoni 341, Massey Ferguson 285 and John Deere 3140, were evaluated. The factors were type of route, gear ratios and engine speed. Accordingly, a factorial experiment based on randomized complete block was designed with three replications. The results of this study showed that the levels of type of route, gear ratio and engine speed for all three tractors were significant at the 1% level. However, the changes in engine speed related to gear ratio showed a more even trend in SEAT. The tractors showed different behaviors on the types of route, so that the plowed route in Goldoni and John Deere tractors had the highest value of SEAT in comparison with other routes (paved roads and rural roads). However, the opposite trend was observed in Massey Ferguson. The maximum and minimum range of SEAT with 98.2 and 22.6% for Goldoni and John Deere tractors were achieved, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tractor seat-Route-Engine speed-Vibration transmissibility.-