بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین

نویسندگان

چکیده

انتقال انرژی مکانیکی،‏ از یک منبع مرتعش به بدن انسان،‏ باعث کاهش بازده،‏ ضایعات اسکلتی،‏ اختلال در راحتی فرد،‏ اختلالات فیزیولوژیکی و روانی انسان می‌گردد. عدم وجود سیستم‌های تعلیق در ماشین‌های کشاورزی سبب شده تا راننده این ماشین‌ها در معرض محدوده وسیعی از ارتعاشات قرار گیرد. یکی از راه-های کاهش ارتعاشات وارد بر سرنشین استفاده از فوم مناسب برای نشیمنگاه صندلی است. در این پژوهش میزان انتقال ارتعاش توسط فوم و اسفنج پلی‌یورتان و اثر عوامل مختلف در کاهش ارتعاش وارد بر بدن سرنشین بررسی خواهد شد. در این راستا فوم‌‌گرم،‏ فوم‌سرد و اسفنج پلی‌یورتان در ضخامت‌های 6،‏ 8،‏ 10 و 12 سانتی‌متر و جرم حجمی‌ 5‎/12،‏ 20،‏ 30 و 50 کیلوگرم بر مترمکعب،‏ در معرض ارتعاش قرار گرفتند. همچنین جرم‌سرنشین در سه سطح 75،‏ 90 و 105 کیلوگرم و شتاب‌تحریک در سه سطح مختلف در بازه 6-1 متر بر مجذور ثانیه به نمونه‌ها وارد شد. شتاب‌های ورودی و خروجی ثبت و تحلیل‌های تجربی با نرم‌افزار MatLab و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد،‏ انتقال ارتعاش فوم‌سرد کمتر از اسفنج و فوم‌گرم است (حدود 10 درصد). با توجه به آنتروپومتری و جرم‌سرنشین تراکتور در ایران )90-72 کیلوگرم(،‏استفاده از فوم‌سرد با جرم حجمی 50 کیلوگرم بر مترمکعب (انتقال‌پذیری 26 درصد)،‏ ضخامت 10-8 سانتی‌متر،‏ در بازه شتاب‌تحریک 4-3 متر بر مجذورثانیه (انتقال‌پذیری 17 درصد) با توجه به اصول ارگونومی،‏ مناسب‌ترین انتخاب برای نشیمنگاه صندلی ماشین‌های با ارتعاش بالا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the Using Foam and Sponge in Seat Pan on Transmission of Vibration to Operator’s Body

نویسندگان [English]

  • Ali Maleki
  • Neda Asgarifar
  • Majid Lashgari

چکیده [English]

Transition of mechanical energy from vibrating source to human body has different effects, such as reduce efficiency, skeletal lesions, disorder in the comfort, physiological and psychological problems. The lack of suspension systems on agricultural machines caused, operators of agricultural machinery exposed to a wide range of vibrations indirectly. Use of suitable seat foam is one way to reduce the vibrations.
In this study, the vibration transmission of Polyurethane foam or sponge and effect of various factors on reducing vibrations that occupants will be investigated. So, types of foam and sponge with a thickness of 6, 8, 10 and 12 cm, and densities of 12.5, 20, 30 and 50 kg/m3 were exposed. Also the passenger mass and stimulation acceleration in three different levels was applied to the samples.
Acceleration of data records and analysis was performed with SPSS and MATLAB software. The results showed that vibration transmissibility of the cold foam was less than the hot foam (about 10%). According to the Anthropometrics data and the range of tractor operators mass that in Iran (72-90 kg), cold foam with a density of 50 kg/m3 (transferability of 26%), the thickness of 8-10 cm in acceleration of 3-4 m/s2 (transferability of 17%), due to the principles of ergonomics, is the most appropriate choice for machine with high vibration seat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomics-Polyurethane foam-Transmissibility-Seat-Vibration-