ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات بر روی رانندگان تراکتور 399 MF در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. در این مطالعه وضعیت‌های بدنی160نفر از رانندگان تراکتور از میان کل رانندگان تراکتور استان با استفاده از جدول کرجی مورگان،‏ در چهار وظیفه و20 وضعیت کاری با استفاده از روش ارزیابی سریع وضعیت کل بدن،‏ ارزیابی و میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و بکمک پرسش‌نامه نوردیک بدست آمد. تجزیه‌ و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌‎های آماری t مستقل،‏Chi-Square)‎X 2) و آزمون نسبت‎ها انجام شد. 9‎/91 درصد از افراد مورد مطالعه در طی 12 ماه کار حداقل در یک ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بوده‎اند. بیشترین فراوانی مربوط به گردن (54‎/83 درصد) و کمر (33‎/75 درصد)کمترین فراوانی مربوط به پاو قوزک پا (36‎/17 درصد) بود. همچنین نتایج حاصل از تکنیکREBA نشان داد در میان20 وضعیت کاری بررسی شده،‏ 7 وضعیت در سطح خطر متوسط قرار دارند و انجام اقدامات اصلاحی در مورد آن‏ها ضروری است و 13 وضعیت در سطح خطر بالا قرار دارند و اقدامات اصلاحی در مورد آن‎ها باید هرچه زودتر انجام شود. براساس نتایج بدست آمده،‏ عمده ترین مشکل ارگونومیک در تحقیق انجام گرفته وضعیت نامطلوب،‏ نیروی وارد بر زانو،‏ نیروی وارد بر کمر و خمش وپیچش گردن می باشد؛ که نیازمند انجام اقدامات اصلاحی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating ergonomic adoption of MF399 tractor in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province

نویسندگان [English]

  • saheb mirpanahi
  • Arzhang Javadi

چکیده [English]

This study aimed to determine human and machine causes including musculoskeletal disorders for 399MF tractor users as one of the most common one in Iran and hence in the region of study Kohgiluyeh and Boyer (city of Yasouj, Dena, Dehdasht and Gachsaran). The data was collected by using musculoskeletal and aided Nordic questionnaire and analyzed by SPSS 21 software as well as independent T-test and (Chi-Square) X 2. The mean age of the study population, noted to be 36.33, mean weight of 85.35 kg and mean height of 172.82 cm. it was found that 91.9% of studied users were suffered at least once in one part of the body during 12 months. The most frequent injuries and disorders proved to be neck (83.54 %) and back (75.33%) respectively and the lowest was the feet and ankles (17.36 %). The results obtained from REBA technique, proved that in 20 investigated work condition, 13 was in a high dangerous status and 7 was in mid dangerous status which need special attention. Main ergonomic problems were the force exerted on the knee, bending and torsion force on the waist and neck. This study indicated that the prevalence of work-related musculoskeletal disorders of MF399 tractor drivers need to be urgently modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomics-Posture-Technique REBA-MF??? tractor-Musculoskeletal disorders-