تعیین ظرفیت نگهداری-تعمیرات (نت) مناسب برای چند تراکتور متداول در ایران با استفاده از تئوری صف

نویسندگان

چکیده

تراکتورها از جمله اجزای جداناپذیر فعالیت کشاورزی بوده و در هنگام خرابی مطلوب است که در حداقل زمان ممکن تعمیر شده و به کار خود ادامه دهند. بـا برقـراری یـک برنامه مؤثر نگهداری و تعمیـرات (نت)، میـزان هزینـه‌‌های سـرویس و نگهداری و میـزان توقـف ماشـین بـه میـزان قابـل قبـولی کـاهش می‌‌‌‌یابد. در این پژوهش در گام نخست توابع عمر و تعمیر یک واحد ارائه خدمات مکانیزه که در این پژوهش با عنوان سیستم نام برده می‌شود شامل دو تراکتور مسی‌فرگوسن ???، دو تراکتور مسی‌فرگوسن ??? و دو تراکتور نیوهلند ??? برآورد گردید. سپس تعمیرپذیری و قابلیت اطمینان تراکتور‌‌ها بررسی شد. سپس با بهره‌گیری از تئوری صف واحد نگهداری-تعمیرات مناسب با وضعیت کار تراکتور‌‌ها پیشنهاد گردید. در واقع در این پژوهش برای اولین بار در بخش ماشین‌های کشاورزی یک منطقه از ایران با ترکیب استفاده از توابع عمر و تعمیر تراکتورها و تئوری صف، ظرفیت نت مناسب تخمین زده می‌شود تا تراکتورها با تحمل کمترین زمان رکود به فعالیت خود ادامه دهند. نتایج بهترین تابع عمر را تابع پواسون و بهترین تابع تعمیرات را نمایی منفی نشان داد. در طول عمر ???? ساعت کار، تعمیرات اضطراری تراکتور نیوهلند ??? نسبت به تراکتور مسی‌فرگوسن ??? در حدود ??? ساعت بیشتر بوده است. قابلیت اطمینان سیستم با حداقل سه تراکتور سالم در زمان ?? ساعت ??% برآورد گردید. با استفاده از تئوری صف ظرفیت تعمیر ?/? تراکتور در هر شیفت کاری پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the suitable maintenance capacity for some conventional tractors in Iran using queuing theory

نویسندگان [English]

  • Ehsan Houshyar
  • Mahmood Mahmoodi-Eshkaftaki

چکیده [English]

Farm tractors are an unavoidable part of agricultural activity and it is desired that when failures accoured, the tractors get prepared at a minimum time and back to the farms. With an effective maintenance program, the costs of maintenance and machine downtime reduce at an acceptable value. In the current study, the life and maintenance distribution functions of a mechanized system including two MF???, two MF??? and two NewHolland ??? tractors were assessed. The maintainability of tractors and system reliability were analyzed in the next steps. Finally, a suitable maintenance system was proposed based on the queuing theory. Indeed, in the current study by combination of life and maintenance distribution functions and queuing theory, the capacity of a suitable maintenance system was estimated such that tractors with minimum downtime work continuously. The results showed Poisson function suitable for life and Exponential function suitable for maintenance. The two NewHolland ??? tractors consume around ??? hour more time for emergency maintenances compared to two MF??? tractors in around ???? hour life duration. The reliability of the system was ??% during ?? working hours with three available tractors. The suitable maintenance capacity was proposed around ?.? maintenance per working shift.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintainability
  • system reliability
  • preventive maintenance
  • waiting time