اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت

نویسندگان

چکیده

سهم ایران از تولید جهانی خرما در سال ????، یک میلیون و ??? هزار تن می باشد. تخمین زده می‌شود که یازده هزار تن روغن از هسته خرما در ایران سالانه می‌توان استحصال نمود. هدف این تحقیق بررسی اثر متغیرهای اندازه ذرات، محتوای رطوبت و نوع حلال بر میزان استحصال روغن از هسته خرمای رقم صادراتی مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت می‌باشد. اثر اندازه ذرات در دو سطح، نوع حلال و محتوای رطوبت هر کدام در سه سطح بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی بررسی شد. روغن هسته خرمای استخراج شده به روش ترانس‌استریفیکاسیون تبدیل به بیودیزل شد. برای تولید بیودیزل از امواج فراصوت استفاده گردید. متغیرهای فراصوت مورد استفاده عبارت بودند از پالس ارتعاشی در سه سطح، زمان اعمال فراصوت در دو سطح و دامنه ارتعاشی ثابت ??%. برخی از خواص بیودیزل تولید شده از روغن هسته خرما تعیین شد. نتایج نشان دادند که اثرهای ساده متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات، نوع حلال، همچنین اثر متقابل محتوای رطوبتی در نوع حلال در سطح ? درصد بر میزان استخراج روغن معنی‌دار می‌باشند. حداکثر میزان استخراج روغن (??/? درصد) در محتوای رطوبتی ? درصد، با استفاده از حلال هگزان و اندازه ذرات یک میلی‌متر به دست آمد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری خواص سوختی نشان داد که بیودیزل تولید شده با هر دو استاندارد سوختی ASTM D ???? و EN ????? مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of moisture content, particle size and solvent type parameters on oil extraction from Mazafati date pit and its biodiesel production using ultrasound

نویسندگان [English]

 • Seyed Reza Hassan-Beygi
 • Hamed Zaresani
 • Ali Sharif Paghale
 • Barat Ghobadian
 • Mojtaba Saberi-Moghadam

چکیده [English]

The Iran's share of global production of date palm was ?,???,??? tons. It could be estimated that ????? tons of date pit oil can be extracted annually. The aim of this study was to investigate the effect of particle size, moisture content and the type of solvent parameters on oil extraction from Mazafati date pit and biodiesel production from that. The effect of particle size in two levels, the solvent type and moisture content parameters on three levels were investigated on oil extraction from Mazafati date pit. The extracted date pit oil converted to biodiesel by transesterification reaction. Ultrasound waves used in order to produce biodiesel. The ultrasound parameters were vibration pulse on three levels, ultrasound duration on two levels and fixed vibration amplitude at ??%. Some of the properties of produced biodiesel from date pit oil were determined. The results showed that the effects of moisture content, particle size, type of solvent and interaction effect of moisture content by solvent type were significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiesel
 • ultrasound
 • Mazafati
 • date pit
 • transesterification
 • oil