انتخاب الگوی مناسب پیش‌بینی نرخ خرابی تراکتور مسی فرگوسن در استراتژی‌های مختلف نگهداری

نویسنده

چکیده

امروزه با مکانیزه شدن سیستم‌های کشاورزی، انجام به‌موقع فعالیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی صحیح ماشینی است. برای برنامه‌ریزی صحیح باید از زمان دقیق توقف ماشین‌ها اطلاع داشت. در همین راستا مطالعه‌ای جهت پیش‌بینی دقیق میزان نرخ خرابی تراکتور مسی‌فرگوسن ??? برای دو استراتژی نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه در استان خوزستان برنامه‌ریزی و اجرا شد. برای این منظور الگوهای رگرسیون ARIMA و نمائی برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری‌های هر دو استراتژی مبین غیرتصادفی بودن آنها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش‌بینی، برای پیش-بینی سری‌های استراتژی نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش‌ها شناخته شد. لذا استفاده از روش مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به‌دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش‌بینی متغیر نرخ خرابی مشخص شد که تفاوت چندانی در ویژگی‌های نرخ خرابی پیش‌بینی‌شده و نرخ خرابی پیش‌بینی‌شده تراکتور وجود ندارد که این امر بیانگر دقت بالای پیش‌بینی با استفاده از مدل ARIMA می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection the Suitable Model for Forecasting MF399 tractor failure rate for different maintenance policy

نویسنده [English]

  • Fatemeh Afsharnia

چکیده [English]

Today, mechanized farming systems, on time performance of operations requires correct machine programming. For proper planning, it is necessary to know the exact downtime of machines. In this regard, the study was conducted to accurate predicting of MF??? tractor failure rate for the both of corrective and preventive maintenance policies in Khuzestan province. For this purpose, Models applied to forecast are Exponential and ARIMA. Results of Durbin-Watson tests, failure rate of corrective and preventive maintenance policies series were found non stochastic and predictable. Based on the lowest forecasting error criterion, ARIMA is the best model for forecast failure rate of CM and PM policies series. Hence, using the forecast method can affect on different policy about failure rate via forecasting the fluctuation variables. According to results of failure rate forecasting, it was found that there is not significant difference between statistical descriptive measures of forecasting and actual tractor failure rate that it represents high accuracy of forecasting via ARIMA model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exponential
  • ARIMA
  • Maintenance policy
  • Forecasting
  • Tractor