تحلیل انرژی - اکسرژی و طراحی یک خشک‌کن خورشیدی غیرمستقیم برای نعناع تحت تأثیر دبی‌های جرمی مختلف هوا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از طراحی و ساخت یک دستگاه خشک‌کن خورشیدی فعال غیرمستقیم، تأثیر دبی جرمی هوا در شرایط فعال و غیرفعال خشک‌کن بر عملکرد دستگاه از نظر میزان جذب انرژی و ایجاد گرما در خشک‌کن بررسی شد. ابتدا، بر اساس قوانین بقای جرم و انرژی ابعاد خشک‌کن، طراحی و سپس در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد ساخته شد، و بر اساس قانون اول و دوم ترمودینامیک به تحلیل انرژی و اکسرژی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن‌ها پرداخته شد. آزمایش‌ها بر روی نعناع در روزهای ?، ? و ? تیرماه ???? در دو حالت فعال (فن مکنده روشن) و غیرفعال (فن خاموش) انجام شد. آزمایش‌ها از ساعت ? صبح شروع و تا ? بعدازظهر ادامه داشت و اثر سه سطح سرعت هوا (?/?، ? و ? متر بر ثانیه) بر روی خشک‌کن ساخته‌شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که مصرف انرژی در هر دو حالت خشک‌کن (فعال و غیرفعال) مستقل از دبی جریان بوده و بیشتر تحت تأثیر محتوای رطوبتی محصول می‌باشد؛ درحالی‌که بیشترین بهره‌وری اکسرژی در جریان همرفت طبیعی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Energy - Exergy and indirect solar dryer designed for mint under the influence of various air mass flows

نویسندگان [English]

  • azam norouzi
  • Rahim Ebrahimi

چکیده [English]

In this paper, an indirect active solar air dryer was designed and constructed. The dryer performance in terms of energy absorption and heat generation was investigated under the impact of air mass flow rate in active and passive modes. Based on the laws of mass and energy conservation, the dryer dimensions were designed and then the dryer was constructed in faculty of agriculture at Shahrekord University. The first and second laws of thermodynamics were applied to analyze the energy and exergy and the influencing components. Experiments on mint were carried out on July ?, ? and ?, ???? both in active (fan on) and passive (fan off) modes of the dryer. The experiments were initiated at ? AM continued to ? PM, and the effect of air speed at three levels (?.?, ? and ? m s-?) was evaluated. Results showed that energy consumption in both the active and passive modes is independent of air flow rate and is more influenced by the moisture content of the mint. The highest exergy efficiency was observed in natural convection mode of the dryer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy and Energy analysis-Energy-First and second law of thermodynamics-Solar dryer-