صدمات ارتعاشی زیتون در حین حمل و نقل

نویسندگان

چکیده

ارتعاشات ناشی از ناهمواری‌های جاده در حین حمل و نقل اثر زیادی بر مقدار میزان صدمات مکانیکی محصولات زراعی و باغی دارد. زیتون (Olea europaea L.) یکی از محصولات حساس به کوفتگی، می‌باشد. در این مطالعه تاثیر فرکانس و شتاب ارتعاش در حین حمل و نقل شبیه سازی شده با میز ارتعاشی بر صدمات مکانیکی دو رقم زیتون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل، شتاب ارتعاش (?/?، ?/? و g ?/?)، فرکانس ارتعاش (?، ?/? و ?? هرتز) و رقم زیتون (کنسروالیا و روغنی) بودند. تاثیر شتاب و فرکانس ارتعاش بر درصد کوفتگی در سطح احتمال ? درصد معنی دار بود و با افزایش شتاب و فرکانس ارتعاش مقدار کوفتگی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. اثر رقم بر میزان کوفتگی معنی دار نبود. فرکانس ?/? هرتز باعث بیشترین آسیب کوفتگی در دو رقم شد بنابراین در حمل ونقل زیتون باید کنترل شود. بیشترین مقدار کوفتگی و آسیب در زیتون روغنی در فرکانس ?/? هرتز و شتاب g ?/? و در رقم کنسروالیا در فرکانس ?/? هرتز و شتاب g ?/? حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In-transit vibration damage to olive fruit

نویسندگان [English]

  • hoda Kargarpour
  • Taymor Tavakoli-Hashjin
  • Abbas Hemmat
  • Barat Ghobadian

چکیده [English]

The in-transit vibrations caused by uneven roads have a significant effect on mechanical damage of agricultural products. Olive (Olea europaea L.) fruit is one of the sensitive fruits to mechanical bruising. In this study, the effects of frequency and acceleration of simulated in-transit-vibration using a vibrating table were investigated on mechanical damage of two olive cultivars. The experiments were conducted using a factorial experiment in a completely randomized design with ? replications. The factors included vibration accelerations (?.?g, ?.?g and ?.?g), vibration frequencies (?, ?.? and ?? Hz) and cultivars (Conservolea and Roghani). The effects of frequency and acceleration on the mechanical damage of olive fruit were significant at probability level of ?%. Increasing vibration frequency and acceleration led to first increase and then decrease in mechanical damage. The effect of cultivar on mechanical damage was not significant. The frequency of ?.? Hz had the most mechanical damage for both cultivars; therefore, it should be controlled during transportation. The combination of ?.? Hz and ?.?g for Roghani and ?.? Hz and ?.?g for Conservolea caused the most mechanical damage to the fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vibration acceleration
  • mechanical damage
  • road transportation
  • vibration frequency
  • olive (cv. Roghani؛ Conservalea)