ارزیابی مولفه‌های عملکردی تراکتور مسی فرگوسن 399 با استفاده از مخلوط سوخت‌های گازوئیل و گاز مایع نفتی(LPG)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن ??? به سامانه سوخت رسانی گاز مایع نفتی (LPG) و گازوئیل جهت بررسی پارامترهای عملکردی تجهیز گردید. بعد از تجهیز تراکتور به سامانه سوخت ترکیبی، آزمایش بر روی جاده آسفالت و عملیات خاک‌ورزی بایک دیسک کششی سنگین در خاک شخم خورده با عمق ?? سانتی متر اجرا شد. آزمایش‏ها در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک‏های کاملا تصادفی و تیمارها در ? سطح ترکیب سوخت (D??، D??، D??، D?? و D???) و دو سرعت پیشروی سطح ? و ?? کیلومتر بر ساعت در مزرعه و ?/? و ? کیلومتر بر ساعت بر روی جاده آسفالت در دور موتور rpm ???? انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میزان سوخت گازوئیل مصرفی در ترکیب‌های سوخت D??? و D?? بیشترین و کمترین مقدار گاز مصرفی در ترکیب‌های D?? و D?? به دست آمد. با افزایش نسبت ترکیب سوخت گاز مایع نفتی و گازوئیل، مصرف ویژه سوخت به میزان ?/? تا ?/? لیتر بر کیلووات ساعت کاهش و بازده انرژی کل به میزان ? تا ? درصد افزایش یافت. در دو محیط مزرعه و آسفالت بهترین ترکیب سوخت، ترکیب D?? به دست آمد که کمترین مصرف مصرف ویژه سوخت ??/? لیتر بر کیلووات ساعت و توان مالبندی ??/?? کیلووات را داشت. در این ترکیب بازده انرژی کل تراکتور ?? درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of performance parameters of the Massey Ferguson 399 tractor equipped with Dual fuel, diesel and liquid Petroleum Gas (LPG)

نویسندگان [English]

  • majid rahnama
  • Mostafa Parvanlou
  • Navab Kazemi
  • mohmmad javad sheikhdavoodi
  • Mohammad Ali hormozi

چکیده [English]

In this study, to investigate the tractor performance parameters, a Massey Ferguson ??? tractor was equipped with liquefied petroleum gas and diesel fuel system. The study was based on three steps: (i) equipping the tractor with dual fuel systems, (ii) evaluating on asphalt road (bitumen) and (iii) disk operations on a farm. The heavy disk plow was performed at working depth of ?? cm. The results were analyzed by factorial experiment based on randomized complete block design. The study was conducted by ? levels of fuel combination (D???, D??, D??, D?? and D??) and a forward speed of ?.? and ? km/h in asphalt and ? and ?? km/h in farm with engine speed of ???? rpm. The highest and lowest diesel fuel consumptions were obtained at D??? and D?? treatments with ?? and ?.? l/h, respectively and the highest and lowest LPG consumptions were obtained in the D?? and D?? combination with ?.? and ?.? kg/h, respectively. The drawbar power in various combinations of fuel was not changed significantly. By increasing the ratio of LPG and diesel fuel combination, specific fuel consumption was reduced from ?.? to ?.? l/kWh. In two farm and asphalt conditions, the best combination of fuel was obtained in D?? that showed the highest power drawbar and the lowest specific fuel consumption. In this combination, the overall energy efficiency of tractors was approximately about ??%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disking
  • Specific fuel consumption
  • Dual fuel tractor
  • Overall energy efficiency
  • Fuel combination system