بررسی عملکرد تراکتورهای جاندیر3140 و مسی فرگوسن399 حین عملیات زیرشکنی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، نیروی کششی موردنیاز شاخه زیرشکن به همراه مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی تراکتورهای مسی فرگوسن ??? و جاندیر???? در سرعت‌های ?/?، ?/?، ?/? و ?/? کیلومتر بر ساعت و اعماق?? و?? سانتی‌متری باهم مقایسه گردید. نوع تراکتور، سرعت و عمق همچنین اثرات متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر تمامی پارامترها به استثناء نیروی کششی و قدرت مالبندی داشت. در مجموع، تراکتور جاندیر عملکرد بهتری داشت بدین صورت که با افزایش سرعت پیشروی از ?/? به ?/? کیلومتر بر ساعت، نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی و بازده کل انرژی به ترتیب در اعماق ?? و?? سانتی‌متری به میزان ?، ?، ??، ?/??? و ?? درصد افزایش یافته اما بازده کششی به میزان ?/?? درصد کاهش یافت. به علاوه، افزایش?? سانتی‌متری عمق زیرشکنی موجب افزایش نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش و قدرت مالبندی به میزان ?/??، ?/??، ?/?? و ?/?? شد اما بازده کششی و بازده کل انرژی به میزان ?/? و ?? درصد کاهش یافتند. نتایج بهینه‌سازی پارامترهای تحت بررسی توسط روش‌ سطح پاسخ (RSM) نشان داد که به‌طور میانگین، عمق ?/?? سانتی‌متر و سرعت ?/? کیلومتر بر ساعت، بهینه‌ترین نتایج را در خصوص عملکرد مجموعه تراکتور- زیرشکن حاصل می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of JD3140 and MF399 tractors at subsoiling

نویسندگان [English]

  • Mohammad Askari
  • Afshar Azadbakht
  • Hoseinali Shamsabadi
  • Seyyed Reza Mousavi Seyyedi

چکیده [English]

In this research, draft requirement of subsoiler tine plus fuel consumption, slippage, drawbar power, traction efficiency and overall energy efficiency of MF??? and JD???? tractors at four speeds of ?.?, ?.?, ?.? and ?.? km/h and two depths of ?? and ?? cm were compared. Tractor type, speed and depth plus interaction effects had a significant effect on all parameters other than draft and drawbar power. Generally, JD???? showed a better performance as the increase in speed from ?.? to ?.? km/h caused the increase of draft, fuel consumption, slippage, drawbar power and overall energy efficiency in two depths of ?? and ?? cm of ?, ?, ??, ???.? and ??%, respectively but caused the decrease of traction efficiency of ??.?%. Furthermore, ?? cm increase in depth caused the increase in draft, fuel consumption, slippage and drawbar power of ??.?, ??.?, ??.? and ??.?%, respectively but caused the decrease in traction efficiency and overall energy efficiency of ?.? and ??%, respectively. The results of optimization of studied parameters using response surface methodology (RSM) show that depth of ??.? cm and speed of ?.? km/h resulted in the optimized condition about the performance of the tractor-subsoiler set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traction efficiency
  • subsoiler
  • fuel consumption
  • response surface methodology
  • Overall energy efficiency